Vrati se na vrh

17/07/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 94. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 17.7.2014. godine, je održana 94. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 

Rješenje kojim se odbija kao neutemeljen Zahtjev za pokretanje postupka (zaprimljen dana 31. listopada 2013. godine) gospodarskog subjekta „Mareco Index Bosnia“ d.o.o. Trampina 12, 71000 Sarajevo, protiv Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Augusta Brauna 2, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma, iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji (ograničavanje i kontrola tržišta i tehničkog razvoj).

Konkurencijsko vijeće analizom članka 2. stavak 1) točka a) Pravilnika o imenovanju mjeriteljskih laboratorija je utvrdilo da svaki gospodarski subjekt koji ispunjava kriterije propisane ovim Pravilnikom može biti imenovan za mjeriteljsku laboratriju, što znači da imenovanjem jednog gospodarskog subjekta za mjeriteljsku laboratoriju, ne isključuje mogućnost da i ostali gospodarski subjekti (uključujući i gospodarski subjekt „Mareco Index Bosnia“), može biti imenovan za mjeriteljsku laboratoriju ukoliko podnesu zahtjev za imenovanje i ispunjavaju uvjete definirane Pravilnikom o imenovanju mjeriteljskih laboratorija.

Iz iznesenoga proizilazi da je Institut za mjeriteljstvu, sukladno svojim zakonskim ovlašćenjima, donošenjem podzakonskih akata uredio tržište pružanja usluge mjerenja TV gledanosti, na način da su gospodarski subjekti na tržištu obvezni koristiti uređaje čiji kvalitet i funkcionalnost susukladni europskim standardima (serije EN 45000, odnosno ISO 17025), a s ciljem da krajnji korisnik usluge mjerenja TV gledanosti ima mjerodavne i točne podatke. Reguliranjem ove oblasti je dana mogućnost svim gospodarskim subjektima koji se bave pružanjem ove usluge sudjelovanje na tržištu, ukoliko njihovi uređaji za mjerenje TV gledanosti (peoplemeter) ispunjavaju tehničke uvjete.

 

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Tuzlanske županije, a koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Junuzović-kopex d.o.o. za niskogradnju, proizvodnju, promet roba i usluga, uvoz-izvoz, Modrac-Studenac bb, 75300 Lukavac, nad gospodarskim subjektom Dioničko društvo Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla, Bukinje bb, 75000 Tuzla, kupovinom večinskog vlasničkog udjela u temeljnom kapitalu.

Pravni temelj koncentracije je „Pismo namjere“ potpisano u Lukavcu, dana 5. svibnja 2014. godine odnosno dana 9. svibnja 2014. godine, od gospodarskog subjekta Junuzović-kopex (kupac) i gospodarskog subjekta Samn d.o.o. Tuzla i fizičke osobe Nijaza Suljkića, kojim se izražava namjera stjecanja kontrole nad večinskim udjelom u temeljnom kapitalu gospodarskog subjekta Gips Tuzla.

Konkurencijsko vijeće nakon procjene i analize podataka i utvrđenih činjenica je ocijenilo da provedba predmetne koncentracije ne vodi horizontalnom preklapanju na tržištu sudionika koncentracije, budući da gospodarski subjekt Junuzović-kopex ne djeluje na tržištu gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Tuzlanske županije, te da tržišni udjeli gospodarskog subjekta Gips Tuzla neće proizvesti promjenu tržišnih pozicija na mjerodavnom tržištu.

Također, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da predmetna koncentracija ne spriječava, ograničava niti narušava tržišnu konkurenciju na mjerodavnom tržištu gradskog i prigradskog prijevoza putnika Tuzlanske županije.

 

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na malo robom široke potrošnje na mjerodavnom zemljopisnom tržištu Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Tropic Group B.V., Haaksbergweg 79, 1101 BR Amsterdam, Kraljevina Nizozemska, nad gospodarskim subjektom Delhaize BH d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 115, 78000 Banja Luka, kupovinom večinskog paketa dionica.

Pravni temelj koncentracije je Ugovor o kupoprodaji gospodarskog subjekta Delhaize BH, sklopljen dana 31. ožujka 2014. godine između gospodarskog subjekta Lion Holding i gospodarskog subjekta Delhaize Srbija (prodavaci) i gospodarsog subjekta Tropico Group (kupac).

Konkurencijsko vijeće analizom mjerodavnih podataka je ocijenilo da provođenjem predmetne koncentracije se neće značajno povećati tržiši udjel na mjerodavnom tržištu u Bosni i Hercegovini, odnosno neće doći do stvaranja i jačanja vladajućeg položaja sudionika koncentracije.

 

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije gospodarskog subjekta NN International B.V., De Smalle Zijde 1 B, 3903LL Veendendal, Kraljevina Nizozemska, i gospodarskog subjekta RFK – Društvo za proizvodnju komponenti ležaja “VALJČIĆI“ d.d. Konjic, Hadžića polje bb, 88400 Konjic, radi neispunjavanja uvjeta za prijavu, utvrđenih u članku 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da su sudionici koncentracije ispunili uvjet ukupnog godišnjeg prihoda na svjetskom tržištu, ali nisu ispunili uvjet ukupnog godišnjeg prihoda na tržištu Bosne i Hercegovine, kao niti uvjet tržišnog udjela jer njihov zajednički tržišni udjel na mjerodavnom tržištu nije veći od 40,0%, u smislu članka 14. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.

 

Kompletne tekstove usvojenih konačnih odluka možete naći na web stranici www.bihkonk.gov.ba.

Služba za odnose s javnošću

 Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

O B A V I J E S T o…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars