Vrati se na vrh

20/12/2012

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 49. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

U SARAJEVU, održana je 49. sjednica Konkurencijskog vijeća 20.12.2012. godine na kojoj je usvojeno slijedeće:

RJEŠENJE kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu proizvodnje i distribucije električne energije na teritoriji Bosne i Hercegovine na osnovu zajedničkog ulaganja privrednih subjekata RWE Innogy GmbH Essen, Savezna Republika Njemačka i Мješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Trebinje, Bosna i Hercegovina sa namjerom izgradnje i korištenja četiri hidro-elektrane na gornjem slivu rijeke Drine.

Analizom relevantnog tržišta utvrđeno je da u momentu koncentracije ni jedan od učesnika predmetne koncentracije nije imao dominantan položaj na relevantnom tržištu, kao i to da neće doći do značajnijeg povećanja tržišnih udjela istih, obzirom da je privredni subjekt RWE Innogy prisutan na relevantom tržištu samo u segmentu distribucije. Uzimajući u obzir relevantne podatke i provedene analize, kao i činjenicu da predmetna koncentracija ne dovodi samo do povećanja tržišnih udjela, nego predstavlja i investiciju koja će dovesti do stvaranja novih proizvodnih kapaciteta, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da se predmetnom koncentracijom neće stvoriti niti dodatno ojačati dominantni položaj učesnika koncentracije, budući da se neće moći u značajnoj mjeri ponašati neovisno od stvarnih konkurenata na relevantnom tržištu, te je ocijenilo koncentraciju dopuštenom u smislu člana 18. stav (2) tačka a) Zakona o konkurenciji.

RJEŠENJE kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu maloprodaje i veleprodaje naftnih derivata u Bosni i Hercegovini stjecanjem kontrole privrednog subjekta NIS PETROL d.o.o. Banja Luka, nad privrednom subjektom OMV BH, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Naime, NIS Petrol BiH (odnosno matična tvrtka ”NIS” a.d. Novi Sad) je prije provođenja predmetne koncentracije imao određeni benzinskih stanica na relevantnom tržištu maloprodaje naftnih derivata Bosne i Hercegovine. Uz nove benzinske stanica, koje su predmet ove koncentracije, njegovo tržišno učešće neće biti značajno povećano, posebno, ako se u obzir uzme njihov ukupan broj na relevantnom geografskom tržištu. Također, Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir činjenicu da NIS Petrol ovom koncentracijom ima namjeru povećati svoju maloprodajnu mrežu u Republici Srpskoj, odnosno dodatnim ulaganjem modernizirati kupljene objekte i opremu s ciljem uvođenja inovacija, povećati kvalitet proizvoda, usluga te proširiti asortiman proizvoda/usluga za krajnje potrošače što se smatra benefitima za iste.

RJEŠENJE kojim se odbija se se Zahtjev za pojedinačno izuzeće od zabrane Odluke Udruženja Kоzmоdеt dа rаzviја i sprоvоdi PREP-P-WB Projekаt na teritoriji Bosne i Hercegovine, podnesen od strane Udružеnjе Kоzmоdеt – Udružеnjе prоizvоđаčа i uvоznikа dеtеrdžеnаtа i kоzmеtičkih prоizvоdа, Bеоgrаd-Zеmun, Rеpublikа Srbiја, kao neosnovan. Jedan od osnovnih cilјeva Udruženja Kozmodet je unapređenje i razvoj poslovanja u ovoj oblasti, uvođenje evropskih standarda na tržište Srbije i druga tržišta u regiji, unapređenje i podržavanje lojalne konkurencije na tržištu i podsticanje konstruktivnog dijaloga između kompanija članica i relevantnih institucija;

Analizom Odluke zaključeno je da ista ne sadrži odredbe kojim bi se direktno ili  indirektno utvrđivale kupovne i prodajne cijene, ograničavala ili kontrolirala proizvodnja, tržište, tehnički razvoj ili ulaganje, primjenjivali različiti uslovi za identične transakcije sa drugim privrednim subjektima ili nametali uslovi koji po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi sa predmetom sporazuma.

Iz svega navedenog proizilazi da Оdlukа ne sadrži restriktivne odredbe u smislu Zakona o konkurenciji te se ne može smatrati zabranjenim sporazumom u smislu člana 4. Zakona koji za posljedicu ima sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije.

ZAKLJUČAK o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina radi ocjene usklađenosti odredbi Ugovora o snabdijevanju osiguranih lica lijekovima i medicinskim sredstvima u 2010., 2011. i 2012. godini sa Zakonom o konkurenciji, u smislu člana 4. stav (1) tački b) i e). Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da postoji osnovana sumnja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i e) Zakona, te je donijelo Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti.

ZAKLJUČAK kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta “Telekom Slovenije” d.d. Ljubljana, Republika Slovenija koji na osnovu Pisma namjere zaključenog između privrednog subjekta “Telekom Slovenije” d.d. Ljubljana, i fizičkog lica Nebojše Antonijevića, Banja Luka, ima namjeru zaključiti Ugovor o kupoprodaji udjela u privrednom subjektu Aneks d.o.o., Banja Luka, radi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. Zakona o konkurenciji.

ZAKLJUČAK kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekata BDY Chez a.s Prag, Republika Češka radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji. Naime, prema podacima iz Prijave, učesnici koncentracije ne ispunjavaju uslov u pogledu zajedničkog ukupnog godišnjeg prihoda u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

ZAKLJUČAK kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta Interenergo, energetski inženiring d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

ZAKLJUČAK kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednih subjekata Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d. Trebinje, Bosna i Hercegovina i „Hrvatska elektroprivreda“, Republika Hrvatska, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

MIŠLJENJE o usaglašenosti Nacrta Zakona o taksi prijevozu u Kanotnu Sarajevo sa Zakonom o konkurenciji BiH. U skladu sa predemetnim Mišljenjem, Konkurencijsko vijeće smatra da nije zadovoljen princip pristupa relevantnom tržištu svim učesnicima pod jednakim uslovima u smislu člana 4. Zakona o konkurenciji iz čega proizilazi da predmetni Nacrt Zakona nije usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

MIŠLJENJE o usaglašenosti Prijedlog Zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo sa Zakonom o konkurenciji. Nakon provedene analize, utvrđeno je da se pojedinim izmijenjenim odredbama Prijedloga Zakona ne krše odredbe Zakona o konkurenciji.

MIŠLJENJE po Zahtjevu Zajedničke advokatske kancelarije Mujarić i Gagula, BiH, kojim se traži mišljenje od Konkurencijskog vijeća o usklađenosti odredbi Ugovora o neekskluzivnim distributerskim pravima sa Zakonom o konkurenciji. Nakon provedene analize, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se odredbama predmetnog Ugovora narušava tržišna konkurencija, a samim tim i Zakon o konkurenciji BiH.

MIŠLJENJE po Zahtjevu privrednog subjekta AS d.o.o. Jelah o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije. Nakon provedene analize, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da se u predmetnom slučaju ne radi o koncentraciji u skladu sa odredbama Zakona o konkurenciji, te, u tom smislu, ne postoji obaveza podnošenja prijave.

MIŠLJENJE po Zahtjevu privrednog subjekta Telemach d.o.o. Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo u vezi postojanja obaveze podnošenja prijave koncentracije koja će nastati stjecanjem kontrole kupovinom 100,0% vlasničkih udjela u privrednim subjektom ART – NET d.o.o. Kiseljak. Nakon provedene analize dostavljenih podataka, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da pivredni subjekt Telemach d.o.o. nije u obavezi podnijeti prijavu koncentracije.

MIŠLJENJE na Nacrt Pravila o uslovima pružanja telekomunikacionih usluga i odnosima sa korisnicima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Prema usvojenom Mišljenju Konkurencijskog vijeća, predmetni Nacrt pravila je usaglašen sa Zakonom o konkurenciji.

 

                                                                                  P r e d s j e d n i c a

                                                                             G o r d a n a   Ž i v k o v i ć

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е (по Захтјеву привредног…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-02-26-041-36-II/09 od 14.06.2010. godine…

post-bars