Vrati se na vrh

11/06/2013

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 62. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

SARAJEVO, dana 11. juna.2013. godine održana 62. sjednica Konkurencijskog vijeća na kojoj je usvojeno:

RJEŠENJE kojim je utvrđeno da je Asocijacija kompozitora – muzičkih stvaralaca, Sarajevo (AMUS), odredbama Kolektivnog ugovora u vezi korištenja muzičkih djela emitovanjem (zaključenog sa Asocijacijom privatnih i tv stanica Bosne i Hercegovine – Sarajevo (PEM), Asocijacijom elektronskih medija u Bosni i Hercegovini – Sarajevo (AEM) i Udruženjem lokalnih radio stanica Republike Srpske, Istočno Sarajevo (URS)), odredbama Aneksa Kolektivnog ugovora, kao i odredbama Ugovora o neisključivom ustupanju prava korištenja muzičkih djela sa repertoara AMUS-a (zaključen sa registrovanim elektronskim emiterima), zloupotrebio dominantni položaj zaključivanjem zabranjenog sporazuma kojim je nametnula kupovne i prodajne cijene ili druge trgovinske uslove kojima se ograničava konkurencija, primijenila različite uslove za istu ili sličnu vrstu poslova s ostalim stranama čime iste dovodi u neravnopravan i nepovoljan konkurencijski položaj i uslovila da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj naravi ili prema trgovinskom običaju nemaju veze s predmetom takvog sporazuma (član 10. stav (2) tačke a), c) i d) Zakona o konkurenciji).

Predmetnim Rješenjem je nalaženo AMUS-u da uskladi odredbe navedenih pravnih akata, s odredbama Zakona o konkurenciji, na način da osigura iste uslove na relevantnom tržištu pružanja usluga regulisanja prava autora muzičkih djela emitovanjem u Bosni i Hercegovini, svim registrovanim emiterima bez obzira da li su elektronski emiteri članovi navedenih asocijacija /udruženja ili djeluju izvan istih.

Također, predmetnim Rješenjem radi neosporno utvrđenog kršenja navedenih odredbi Zakona o konkurenciji izrećena je novčana kazna AMUS-u u visini od 5.500,00 KM.

Također, izrečena je novčana kazna Mladenu Kaporu, predsjedniku Udruženja lokalnih radio stanica RS, Istočno Sarajevo, u visini od 1.500,00  KM, jer nije postupio po zahtjevu Konkurencijskog vijeća i dostavio traženu dokumentaciju u okviru datog roka.

U obrazloženju predmetnoga Rješenja, Konkurencijsko vijeće je utvrđeno da je Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovin, donio Rješenje kojim je dao odobrenje AMUS-u za kolektivno ostvarivanje prava autora muzičkih djela u Bosni i Hercegovini, te je naosnovu istog AMUS je određen kao jedina kolektivna organizacija za obavljanje poslova kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela, i da isto slijedom toga osigurava de facto i de iure monopolski položaj, odnosno dominantni položaj na relevantnom tržištu Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu izneseno, da AMUS de facto i de jure ima monopolski /dominantan položaj na relevantnom tržištu, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da isti ima i posebnu odgovornost u poštivanju i provođenju odredbi Zakona o konkurenciji, te mora osigurati svim registrovanim elektronskim emiterima ravnopravan položaj na relevantnom tržištu, a ne da svojim djelovanjem dovodi u neravnopravan i nepovoljan položaj veliki broj elektronskih emitera (prema podacima RAK-a s odgovarajućim dozvolama ima preko 210 elektronskih emitera, a preko 130 elektronskih emitera koji nisu članovi udruženja /asocijacija navedenih u Kolektivnom ugovoru), a koji djeluju na relevantnom tržištu.

Nadalje, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je AMUS u navedenim pravnim aktima neosnovano nametnuo dodatne obaveze velikom broju elektronskim emiterima (npr. naknade za srodna prava – izvođačka i fonogramska prava, različite popuste, različite tarife, različite godišnje minimalne naknade itd.) kojima je iste doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurencijski položaj.

Radi navedenog, Konkurencijsko vijeće je zabranilo AMUS-u svako buduće postupanje, utvrđeno u ovim Rješenja, kao i zabranu svakog drugog postupanja kojim bi neke elektronske emitere stavilo u neravnopravan i nepovoljan položaj na relevantnom tržištu.

ZAKLJUČAK o pokretanju postupka protiv po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta “OBN” d.d. Sarajevo, protiv gospodarskog subjekta Radio – televizije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, privrednog subjekta Radio –  televizije Republike Srpske, Banja Luka i privrednog subjekta Radio – televizije Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma, iz člana 4. stav (1) tačke (a), (c), (d) i (e) Zakona o konkurenciji  i zloupotrebe dominantnog položaja, iz člana 10. stav 2. tačke (a), (c) i (d) Zakona o konkurenciji.

MIŠLJENJE po Zahtjevu Ministarstva saobračaja u Vladi Kantona Sarajevo o usaglašenosti Nacrta Zakona o javnom prevozu putnika u Kantonu Sarajevo s odredbama Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da је Nacrt Zakona usklađen s odredbama Zakona o konkurenciji.

MIŠLJENJE po Zahtjevu privrednog subjekta RPC Packaging Holdings Limited (RPC), Velika Britanija o obavezi podnošenja prijave koncentracije.

Konkurencijsko vijeće je na osnovu dostavljenih podataka i dokumentacije navelo sve propisane uslove utvrđene u odredbama Zakona o konkurenciji koje privredni subjekt RPC, kao učesnik koncentracije, treba ispuniti da bi postojala obaveza prijave koncentracije.     

MIŠLJENJE po Zahtjevu Agencije za finansijske informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo (AFIP), o usklađenosti pravnih akata s odredbama Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta LRC Inženjering d.o.o. Sarajevo, protiv AFIP-a (dana 3. aprila 2013. godine) radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja, iz člana 10. stav (2) tačke c) i d) Zakona o konkurenciji, a koji se odnosi, između ostaloga, i na navedene pravne akte za koje APIF traži mišljenje.

Budući da jе već pokrenut postupak pred Konkurencijskim vijećem i da je AFIP kao strana u postupku uključena u isti, Konkurencijsko vijeće će u okviru postojećeg postupka donijeti i odluku o usklađenosti dostavljenih pravnih akata s odredbama Zakonom o konkurenciji.

 

                              P r e d s j e d n i c a

                      G o r d a n a   Ž i v k o v i ć

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е По Захтјеву за…

Sljedeći

М И Ш Љ Е Њ А по Захтјеву Агенција…

post-bars