Vrati se na vrh

25/03/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 85. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 25.3.2014. godine, održana je 85. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se utvrđuje da Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Vuka S. Karadžića 4, 76100 Brčko Distrikt, Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za ugovaranje farmaceutskih usluga broj: 015-180/7-47/08 od dana 23.9.2008. godine i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kriterijuma za ugovaranje farmaceutskih usluga broj: 015-180/7-47/08-1 od dana 27.1.2011. godine, sprječavao, ograničivao i narušavao tržišnu konkurenciju primjenom različitih uslova prema privrednom subjektu Privatna zdravstvena ustanova – Apoteka „Onion Pharm“ Brčko bistrikt Bosne i Hercegovine za identičnu transakciju u odnosu na ostale učesnike na relevantnom tržištu, u smislu člana 4. stav (1) tačka d) Zakona o konkurenciji.

Također, je utvrđuno da Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, odbijanjem zaključivanja Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga za izdavanje lijekova sa Esencijalne liste lijekova sa privrednim subjektom Privatna zdravstvena ustanova – Apoteka „Onion Pharm“ Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, spriječio, ograničio i narušio tržišnu konkurenciju primjenom različitih uslova prema privrednom subjektu Privatna zdravstvena ustanova – Apoteka „Onion Pharm“ Brčko bistrikt Bosne i Hercegovine za identičnu transakciju u odnosu na ostale učesnike na relevantnom tržištu, u smislu člana 4. stav (1) tačka d) Zakona o konkurenciji.

Radi navedenog kršenja odredbi Zakona o konkurenciji izričena je novčana kazna Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u visini od 16.000,00 KM.

Konkurencijsko vijeće je predmetno Rješenje donijelo u postupku pokrenutom po Zahtjevu za pokretanje postupka, privrednog subjekta Privatna zdravstvena ustanova – Apoteka „Onion Pharm“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, protiv Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Zaključak o pоkrеtanju postupka donesen po Zahtjevu za pokretanje postupka Udruženja /Udruge privatnih apoteka/ ljekarni, Kolodvorska 11a, 71000 Sarajevo prоtiv Kantona Sarajevo – Vlada  Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Ložionička 2, 71000 Sarajevo radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma, u smislu članka 4. stav (1), i utvrđivanja zlouotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu za mišljenje privrednog subjekta Babić Bisstours d.o.o. Zenica, Nikole Tesle 4, 72000 Zenica.

Konkurencijsko vijeće analizirajući posebno navode iz Zahtjeva o stimulacijama i grantovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Tuzlanskog kantona Međunarodnom aerodromu Tuzla, a koji su istome omogućeni izmjenama „Odluke o putničkoj pristojbi– naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine“ („Službene novine  Federacije BiH”, br. 8/05, 35/10 i 61/12), smatra da navedeni grantovi mogu biti državna pomoć regulisana Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH”, broj 10/12), odnosno mogu biti u nadležnosti Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja advokata Nihada Sijerčića, Trg djece Sarajeva 1/V, BBI centar, 71000 Sarajevo o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije, u smislu odredbi Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljena Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, o usaglašenosti Nacrta Zakona o poštanskim uslugama Bosne i Hercegovine

Konkurencijsko vijeće smatra da Nacrt Zakona nije usklađen sa odredbama Zakona o konkurenciji, budući da i dalje (kao i u odredbama važećeg Zakona o poštama BiH) postoji kategorija rezervisanih univerzalnih poštanskih usluga, i da isključivo pravo obavljanja te usluge i dalje imaju tri javna poštanska operatera (privredni subjekti JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Hrvatska pošta d.o.o. Mostar i Pošte srpske a.d. Banja Luka) i to svaki na svom geografskom području (tržištu), te sljedom toga nema slobodne konkurencije na tom tržištu u Bosni i Hercegovini.
 

 Služba za odnose s javnošću

  Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву адвоката…

Sljedeći

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka Privatne zdravstvene ustanove-Apoteka „Onion…

post-bars