Vrati se na vrh

13/10/2015

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 110. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 13.10.2015. godine, održana je 110. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je, između ostalog, usvojeno:

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta Coty Inc., New York, Sjedinjene Američke Države radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta „Proizvodno trgovinsko društvo „MGM Farm“ d.o.o. Kakanj, radi nepostojanja koncentracije prema odredbama Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbijen kao neosnovan Zahtjev broj: 03-26-1-10-31-II/15 za spajanje stvari u jedan postupak privrednog subjekta TBG BH d.o.o. za proizvodnju i distribuciju betona Kakanj, a koji se odnosi na spajanje sa predmetom koji se vodi pod brojem: 03-26-1-031-II/15.

 Zaključak kojim je odbijen kao neosnovan Zahtjev za spajanje stvari u jedan postupak privrednog subjekta Duna-Dráva Cement Kft., Vác, Republika Mađarska u predmetu koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem pod brojem: 03-26-1-031-II/15, a koji se odnosi na spajanje sa predmetom koji se vodi pod brojem: 03-26-1-10-II/15.

Zaključak kojim je odbijen kao neosnovan Zahtjev za spajanje stvari u jedan postupak privrednog subjekata Telemach d.o.o. Sarajevo u predmetu koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem pod brojem: 04-26-2-019-II/15, a koji se odnosi na spajanje sa predmetima koji se vode pod brojevima: 06-26-2-006-II/15 i 04-26-2-005-II/15.

Zaključak kojim je odbijen kao neosnovan Zahtjev za spajanje stvari u jedan postupak privrednog subjekta “United Media Distribution S.R.L.”, Bukurešt, Rumunija, u predmetu koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem Bosne i Hercegovine pod brojem: 04-26-2-005-II/15, a koji se odnosi na spajanje sa predmetima koji se vode pod brojevima: 06-26-2-006-II/15 i 04-26-2-0019-II/15.

Zaključak kojim se produžava vremenski rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u upravnom postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem prema Zaključku o pokretanju postupka broj: 05-26-2-037-7-II/14 od dana 25. juna 2015. godine, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke a), b), c) i e) Zakona o konkurenciji, i utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

ЗАКЉУЧАК о одбацивању Пријаве концентрације привредног субјекта Coty Inc., 350…

Sljedeći

Z A K LJ U Č А К o odbacivanju…

post-bars