Vrati se na vrh

16/02/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 120. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 16.02.2016. godine, održana je 120. (stotinudvadeseta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je utvrđeno da je privredni subjekt HD-WIN d.o.o., Beograd, Republika Srbija zloupotrijebio dominantan položaj na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju prijenos italijanske fudbalske lige

(„Serie A“) i francuske fudbalske lige („Ligue 1“) na teritoriji Bosne i Hercegovine na način da je odugovlačio, odnosno odbijajao potpisivanje Ugovora o distribuciji kanala Arena Sport za 2015. godinu sa privrednim subjektom Telemach d.o.o., Sarajevo, Bosna i Hercegovina nametanjem broja korisnika prilikom pregovaranja za zaključenje ugovora privrednom subjektu Telemach d.o.o, što predstavlja nametanje drugih trgovinskih uslova kojima se ograničava konkurencija u smislu člana 10. stav (2) tačka a), te je primjenjivao različite uslove za istu ili sličnu vrstu poslova sa ostalim stranama, čime je privredni subjekt Telemach d.o.o doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj, na način da je prilikom pregovaranja tražio da privredni subjekt Telemach d.o.o. dostavi dokumente koji nisu bili propisani Cjenovnikom za distribuciju Arena Sport kanala na teritoriji BiH za 2015. godinu (Izvještaj nezavisnog revizora o broju korisnika) u smislu člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je zabranjeno privrednom subjektu HD-WIN d.o.o., svako dalje djelovanje koje predstavlja utvrđenu zloupotrebu dominantnog položaja iz tačke 1. ovog Rješenja, a u smislu člana 11. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Naloženo je privrednom subjektu HD WIN d.o.o., da zaključi ugovor o distribuciji kanala Arena Sport sa privrednim subjektom Telemach d.o.o. pod jednakim uslovima kao i sa drugim operaterima na teritoriji Bosne i Hercegovine (nenametanjem broja korisnika prilikom pregovaranja za zaključenje ugovora), u vremenskom roku od 60 (šezdeset) dana od prijema ovog Rješenja, te dostavi dokaz u vremenskom roku od 8 dana od zaključivanja ugovora.

Rješenjem je izrečena novčana kazna privrednom subjektu HD WIN d.o.o., zbog kršenja člana 10. stav (2) tačke a) i c) Zakona o konkurenciji, u visini od 65.000,00 KM, u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Odbijen je kao neosnovan zahtjev privrednog subjekta Telemach d.o.o. podnesen protiv privrednog subjekta HD WIN d.o.o., u kome se navodi da odredbama Cjenovnika iz 2015. godine vrši diskriminaciju između kablovskih i IPTV operatera dovodeći kablovske operatere u nepovoljan konkurentski položaj primjenjujući različite uslove za istu ili sličnu vrstu poslova sa ostalim stranama dovodeći ih u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. stav 2) tačke c) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim je utvrđeno da je Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, svojim djelovanjem od dana 27.04.2015. godine narušavao tržišnu konkurenciju na tržištu proizvodnje i isporuke ortopedskih i drugih pomagala predviđenih Odlukom o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 8/10 i 19/11) na području Unsko-sanskog kantona do dana 26.01.2016. godne, dovođenjem privrednog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać, u nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju u smislu 4. stav (1) tačke d) Zakona o konkurenciji.

Izrečena je novčana kazna Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, zbog kršenja Zakona o konkurenciji utvrđenog u tački 1. ovog Rješenja, u visini od 25.000,00 KM, u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, koju je dužan platiti u roku od 8 (osam) dana od dana prijema ovog Rješenja.

Odbijen je Zahtjev privrednog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać, podnesen protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana. 4 stav (1) tačke c) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

 

Rješenje kojm je utvrđeno da Federalno ministarstva zdravstva, odredbom člana 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/14) sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu zdravstvenog nadzora nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama na području Federacije Bosne i Hercegovine, ograničavanjem i kontrolom tržišta u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

 

Odredbe Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/14, iz tačke (1) dispozitiva ovog Rješenja su ništavne (ex lege), u smislu člana 4. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Naloženo je Federalnom ministarstvu zdravstva, da odmah, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema ovog Rješenja, uskladi odredbe Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti na način da se omogući da pravo na obavljanje sanitarnih pregleda mogu obavljati i privatne zdravstvene ustanove.

Izrečena je novčana kazna Federalnom ministarstvu zdravstva u visini od 25.000,00 KM (dvadesetpethiljadakonvertibilnihmaraka), zbog zaključenja zabranjenog sporazuma iz tačke (1) ovog Rješenja i kršenja odredbi člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, u skladu sa članom 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji, koju je dužno platiti u roku od 8 dana od prijema ovog Rješenja.

 

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja nastaje na relevantnom tržištu proizvodnje i prodaje betona na teritoriji Sarajevskog, Srednjobosanskog i Zeničko-dobojskog kantona, kojom privredni subjekt TBG BH doo za proizvodnju i distribuciju betona Kakanj, namjerava steći kontrolu nad dijelovima privrednog subjekta W&P Beton d.o.o. Ilidža, kupovinom njegove tri poslovne cjeline (tri betonare na lokaciji Sarajevo, Zenica i Plješevac/Kiseljak).

 

Rješenje kojim je ocijenjena se dopuštenom koncentracija na tržištu prodaje cementa na području Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Duna-Dráva Cement Kft., Vác, Republika Mađarska nad privrednim subjektom CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, Republika Hrvatska, kupovinom 100% dionica.

Ocijenjena je dopuštenom koncentracija na tržištu proizvodnje i prodaje betona na području Kantona Sarajevo te Banje Luke, koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Duna-Dráva Cement Kft.,Vác, Republika Mađarska nad privrednim subjektom CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, Republika Hrvatska, kupovinom 100% dionica.

 

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija, na relevantnom tržištu distribucije televizijskog programa/signala i pružanja internet usluga krajnjim korisnicima u Bosni i Hercegovini, nastala stjecanjem kontrole, kupovinom 100,00% osnovnog kapitala, privrednog subjekta „Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, nad privrednim subjektom “Global Internet“ društvo ograničene odgovornosti Novi Travnik.

Zaključak kojim je odbačena zajednička Prijava koncentracija privrendog subjekta Mederlandse Financierings – Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V., društvo s ograničenom odgovornosti, Hag, Kraljevina Holandija i privrednog subjekta Kreditanstalt für Wiederaulbau (KfW) javna ustanova, Savezna Republika Njemačka, radi nespunjavanja uvjeta iz Zakona o konkurenciji.

 Mišljenje po Zahtjevu Centra za uklanjanje mina kojim se traži da Konkurencijskovijeće utvrdi da li je tržište usluga registracije i tehničkog pregleda vozila otvoreno za konkurenciju.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

O B A V J E Š T E NJ…

post-bars