Vrati se na vrh

07/04/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 127. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 07.04.2016. godine, održana je 127. (stotinudvadesetsedma) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim se smatra da privredni subjekt United Media Distribution S.R.L., Str. G-RAL, Bukurešt, Rumunija, putem svog zastupnika privrednog subjekta „SPORT KLUB“ d.o.o. Sarajevo, u skladu sa članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljava dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) istog Zakona.

Zaključak kojim je pokrenut postupak po službenoj dužnosti protiv privrednog subjekta Ekopak d.o.o., društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak za ocjenu koncentracije, u smislu člana 17. i 18. Zakona o konkurenciji, između privrednih subjekata Allergan Plc, Clonshaugh Business and Tehnology Park, Dablin, Irska, i Pfizer Inc. Njujork, Sjedinjene Američke Države.

Zaključak kojim je pokrenut postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Ekopak – Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji na relevantnom tržištu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

PRESS RELEASE- 126th session of the Council of Competition was…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

post-bars