Vrati se na vrh

28/02/2017

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 141. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 28.02.2017. godine, održana je 141. (stotinučetrdesetprva sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać, podnesen protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b), c) i d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan. Također je odbijen Zahtjev privrednog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać, podnesen protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke a), b) i c) Zakona o konkurenciji („Službeni glasnik BiH“, br. 48/05, 76/07 i 80/09), kao neosnovan.

Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednih subjekata Privatna zdravstvena ustanova Apoteka ”IBN-SINA” Tuzla, i Komora magistara farmacije Tuzlasnkog kantona, podnesen protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) i e) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Rješenje kojim je utvrđeno da privredni subjekat HD-WIN d.o.o., Beograd, Republika Srbija, u skladu sa članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljava dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) tačke a) i c) istog Zakona.

Zaključak kojim je odbačena prijava koncentracije privrednog subjekta „Blicnet“ d.o.o. Banja Luka radi neispunjenja uslova za prijavu, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena prijava koncentracije privrednog subjekta Triglav INT d.d., Ljubljana, Republika Slovenija, radi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Federalnog ministarstva okoliša i turizma prema kojem je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom usaglašen sa odredbama Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „UniCredit Bank“ d.d. Mostar, a u vezi sa obavezom prijave koncentracije u smislu čl. 12. i 14. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Mostar, u kojem se traži mišljenje u vezi provođenja zajedničkih javnih nabavki za potrebe Podnosioca zahtjeva bez primjene nacionalnih propisa o javnim nabavkama. Nakon provedene analize činjenica iz dostavljenog Zahtjeva Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je predmetna problematika regulisana zakonskim propisima o javnim nabavkama čija provedba i primjena ne spada u nadležnosti Konkurencijskog vijeća, a koje su propisane Zakonom o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta “Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo“ za davanje mišljenja da li se namjeravano pripajanje privrednog subjekta „S-SPV d.o.o. za promet i usluge Sarajevo“ Podnosiocu prijave treba smatrati koncentracijom u smislu člana 12. Zakona o konkurenciji. Nakon analize prezentiranih činjenica, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da pripajanje povezanog privrednog subjekta „S-SPV“ privrednom subjektu “Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo“, odnosno Podnosiocu prijave, ne predstavlja koncentraciju u smislu člana 12. Zakona o konkurenciji, s obzirom da privredni subjekt koji se pripaja nije nezavisni privredni subjekt.

Pravilnik o internim procedurama stvaranja i evidentiranja obaveza i načinu potpisivanja finansijske dokumentacije.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по Захтјеву Федералног…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

post-bars