Vrati se na vrh

20/12/2017

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 15. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 20.12.2017. godine, održana je 15. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je utvrđeno da je privredni subjekt United Media Distribution S.R.L., Bukurešt, Rumunija, putem svog zastupnika privrednog subjekta „SPORT KLUB“ d.o.o. Sarajevo, zloupotrijebio dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji, ograničavanjem tržišta distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u Bosni i Hercegovini na štetu korisnika privrednog subjekta Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo namjernim odugovlačenjem i ne potpisivanjem ugovora o distribuciji kanala „Sport Klub“ sa privrednim subjektom BH Telecom, na način da su istom prilikom pregovaranja stalno nametali dodatne uslove koji nisu bili propisani ,,Općim uslovima za pružanje usluga“, a koje nisu ispunili privredni subjekti koji su već imali zaključene ugovore o distribuciji navedenog kanala i time ograničili relevantno tržište na štetu korisnika usluga privrednog subjekta BH Telecom.

Rješenjem je utvrđeno da je privredni subjekt United Media Distribution S.R.L. putem svog zastupnika privrednog subjekta „SPORT KLUB“ d.o.o. Sarajevo zloupotrijebio dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji, na način da je tokom pregovaranja za zaključivanje ugovora o distribuciji sportskih kanala sa fudbalskim sadržajima visokog kvaliteta koji uključuju i prenos Live paketa engleske Premijer lige u Bosni i Hercegovini sa privrednim subjektom Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo primijenio različite uslove čime ga je doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj.

Također, izričena je novčana kazna privrednom subjektu United Media Distribution S.R.L., zbog kršenja člana 10. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji, u visini od 250.000,00 KM, u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta Vispak d.d. za prehrambenu industriju Visoko, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka pokrenutog po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednih subjekata Blicnet d.o.o. Banja Luka Banja Luka, TELRAD NET d.o.o. Bijeljina, i Elta-kabel d.o.o. Doboj protiv privrednog subjekta Association de Gestion Internationale Collective des Oevres Audiovisuelles, Ženeva, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja, za dodatna 3 (tri) mjeseca, u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka, pokrenutog po Zahtjevu za pokretanje postupka Udruženja korisnika kredita „Švicarac“ Bugojno, protiv privrednih subjekata Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank a.d. Banja Luka, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, i Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih sporazuma, iz člana 4. stav (1) tačke a), b), c), d) i e) i utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, iz člana 10. stav (2) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо Zahtjevu privrednog subjekta Pobjeda Technology d.d. Goražde, protiv privrednog subjekta Igman d.d. Konjic, i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pokrenut postupak za ocjenu koncentracije u smislu članova 17. i 18. Zakona o konkurenciji između privrednog subjekta MB Impeks d.o.o. Banja Luka, i privrednog subjekta Coca Cola HBC-Srbija d.o.o. Beograd, Republika Srbija.

Mišljenje po Zahtjevu privrednih subjekata „Nada“ d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz Derventa, i „Nada Transporti“ d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz Derventa za davanje mišljenja o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „GRAWE“ Dioničko Društvo za osiguranje, Sarajevo o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije u slučaju statusne promjene, odnosno pripajanja društva, obzirom da je “GRAWE” d.d. izrazio namjeru pripajanja Dioničkog društva za osiguranje „VGT“, Visoko .
Predsjednik

Ivo Jerkić

Prethodni

МИШЉЕЊЕ По захтјеву Нада д.о.о. за трговину, угоститељство и превоз…

Sljedeći

PREDNACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI ADMINISTRATIVNIH…

post-bars