Vrati se na vrh

21/03/2019

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 49. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 21.03.2019. godine, održana je 49. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga univerzalnog bankarstva na području Federacije Bosne i Hercegovine koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta ASA FINANCE d.d. Sarajevo nad gospodarskim subjektom Vakufska banka d.d. Sarajevo, kupovinom većinskog paketa dionica.
Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu projektovanja, održavanja i prodaje proizvoda i usluga vezanih za sustave upravljanja u letjelicama i kabinama, kao i za sustave za zabavu putnika tokom leta i sustave vezane za prikazivanje na displejima/ekranima na teritoriji Bosne i Hercegovine koja će nastati osnivanjem potpuno funkcionalnog zajedničkog ulaganja tzv. greenfield pod zajedničkom kontrolom gospodarskog subjekata LG Electronics Inc, Seul, Južna Koreja i gospodarskog subjekta Lufthansa Technik AG, Hamburg, Njemačka u smislu članka 12. stavak (1) točka c) Zakona o konkurenciji.
Rješenje kojim je utvrđeno da Grad Doboj odredbama članka 14. i 26. Odluke o Tarifnom sustavu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije Gradske toplane Doboj i odredbama članka 9. Metodologije obračuna isporučene toplotne energije – Prilog 1, sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu reguliranja prava na ustupanje isporuke toplotne energije u gradu Doboju, zaključivanjem takvih sporazuma kojima se druga strana uvjetuje da prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi sa predmetom sporazuma, i isti predstavlja zabranjeni sporazum iz odredbi članka 4. stavak (1) točka e) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je također utvrđeno da se smatraju ništavim (ex lege) posebno odredbe članka 14. i 26. Odluke o Tarifnom sustavu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije Gradske toplane Doboj i odredbe članka 9. Metodologije obračuna isporučene toplotne energije – Prilog 1 sukladno odredbama članka 4. stavak (2) Zakona o konkurenciji. S tim u vezi, naloženo je Gradu Doboj da u propisanom roku uskladi odredbe članka 14. i 26. Odluke o Tarifnom sustavu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije Gradske toplane Doboj kao i odredbe članka 9. Metodologije obračuna isporučene toplotne energije- Prilog 1 sa Zakonom o konkurenciji.
Rješenjem je izričena novčana kazna Gradu Doboj, zbog kršenja odredbi članka 4. stavak 1. točka e) Zakona o konkurenciji u visini od 60.750,00 KM (šezdesettisuća sedamstotinapedest KM), u smislu članka 48. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji.
Također je utvđeno da je gospodarski subjekt „Gradska toplana Doboj“ a.d. Doboj, zloporabio vladajući položaj na tržištu isporuke toplotne energije u Gradu Doboju, primjenom odredbi Odluke o visini tarifnih stavova – cijena broj: 1340/18 koje se odnose na plaćanje distributivnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sustava, što predstavlja uvjetovanje drugoj strani da prihvati dodatne obveze koje po svojoj prirodi nemaju veze s predmetom sporazuma, te ograničavanje tržišta na štetu potrošača, sukladno odredbama članka 10. stavak (2) točka d) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je naloženo gospodarskom subjektu, „Gradska toplana Doboj“ a.d. Doboj, da u propisanom roku uskladi odredbe Odluke o visini tarifnih stavova – cijena broj: 1340/18 sa odredbama Odluke o Tarifnom sustavu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije Gradske toplane Doboj i odredbama Metodologije obračuna isporučene toplotne energije – Prilog 1 koje se odnose na plaćanje distributivnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sustava, na način da prestane sa naplatom istih, te da dostavi dokaze o izvršenju.
S tim u vezi izričena je novčana kazna „Gradska toplana Doboj“ a.d. Doboj zbog kršenja odredbi iz članka 10. stavak (2) točke d) Zakona o konkurenciji u visini od 7.314.48 KM (sedamtisućatristotinečetrnaest KM i 486/100KM) sukladno odredbi članka 48. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije podnesena od strane gospodarskog subjekta Eko Surovina d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija, u kojoj je iskazana namjera stjecanja kontrole preuzimanjem 100% udjela gospodarskog subjekta Gorenje Surovina d.o.o., Maribor, Republika Slovenija, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Aisle Dutch TopCo B.V., Amsterdam, Kraljevina Holandija, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je obustavljen postupak po Prijavi namjere koncentracije gospodarskog subjekta Mtel a.d., Banja Luka, zbog odustajanja stranke.
Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka na temelju Zahtjeva Udruženja privatnih poštanskih operatera, putem Zajedničke odvjetničke kancelarije „Jasmir Muratović, Tanja Hadžagić i Ilvana Bijedić“, protiv JP „BH Pošta“ d.o.o., Sarajevo, Preduzeća za poštanski saobraćaj a.d. – „Pošte Srpske“ a.d. Banja Luka i JP „Hrvatska pošta“ d.o.o., Mostar, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1. točka a) i d) i utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak 2. točka a) i c) Zakona o konkurenciji kao i povrede članka 9. točke a., b., c., i g. Odluke o definiranju kategorija vladajućeg položaja kao i utvrđivanja postojanja zabranjene koncentracije u smislu članka 13., u svezi s člankom 12. stavak 1. točka c) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Mješoviti Holding ”Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje, za davanje mišljenja u pogledu postojanja obveze podnošenja prijave koncentracije.

 

 

Predsjednica

Adisa Begić

Prethodni

Мишљење по захтјеву привредног субјекта Мјешовити Холдинг “Електропривреда Републике Српске”…

Sljedeći

Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća za 2018. godinu

post-bars