Vrati se na vrh

21/03/2019

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 49. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 21.03.2019. godine, održana je 49. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluga univerzalnog bankarstva na području Federacije Bosne i Hercegovine koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta ASA FINANCE d.d. Sarajevo nad privrednim subjektom Vakufska banka d.d. Sarajevo, kupovinom većinskog paketa dionica.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu projektovanja, održavanja i prodaje proizvoda i usluga vezanih za sisteme upravljanja u letjelicama i kabinama, kao i za sisteme za zabavu putnika tokom leta i sisteme vezane za prikazivanje na displejima/ekranima na teritoriji Bosne i Hercegovine koja će nastati osnivanjem potpuno funkcionalnog zajedničkog ulaganja tzv. greenfield pod zajedničkom kontrolom privrednog subjekata LG Electronics Inc, Seul, Južna Koreja i privrednog subjekta Lufthansa Technik AG, Hamburg, Njemačka u smislu člana 12. stav (1) tačka c) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim je utvrđeno da Grad Doboj odredbama člana 14. i 26. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije Gradske toplane Doboj i odredbama člana 9. Metodologije obračuna isporučene toplotne energije – Prilog 1, sprječava, ograničava i narušava tržišnu konkurenciju na tržištu regulisanja prava na ustupanje isporuke toplotne energije u gradu Doboju, zaključivanjem takvih sporazuma kojima se druga strana uslovljava da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u vezi sa predmetom sporazuma, i isti predstavlja zabranjeni sporazum iz odredbi člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je također utvrđeno da se smatraju ništavim (ex lege) posebno odredbe člana 14. i 26. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije Gradske toplane Doboj i odredbe člana 9. Metodologije obračuna isporučene toplotne energije – Prilog 1 u skladu sa odredbama člana 4. stav (2) Zakona o konkurenciji. S tim u vezi, naloženo je Gradu Doboj da u propisanom roku uskladi odredbe člana 14. i 26. Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije Gradske toplane Doboj kao i odredbe člana 9. Metodologije obračuna isporučene toplotne energije- Prilog 1 sa Zakonom o konkurenciji.

Rješenjem je izričena novčana kazna Gradu Doboj, zbog kršenja odredbi člana 4. stav 1. tačka e) Zakona o konkurenciji u visini od 60.750,00 KM (šezdesethiljada sedamstotinapedest KM), u smislu člana 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji.

Također je utvđeno da je privredni subjekt „Gradska toplana Doboj“ a.d. Doboj, zloupotrijebio dominantan položaj na tržištu isporuke toplotne energije u Gradu Doboju, primjenom odredbi Odluke o visini tarifnih stavova – cijena broj: 1340/18 koje se odnose na plaćanje distributivnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sistema, što predstavlja uslovljavanje drugoj strani da prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi nemaju veze s predmetom sporazuma, te ograničavanje tržišta na štetu potrošača, u skladu sa odredbama člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji.

Rješenjem je naloženo privrednom subjektu, „Gradska toplana Doboj“ a.d. Doboj, da u propisanom roku uskladi odredbe Odluke o visini tarifnih stavova – cijena broj: 1340/18 sa odredbama Odluke o Tarifnom sistemu sa Metodologijom obračuna isporučene toplotne energije Gradske toplane Doboj i odredbama Metodologije obračuna isporučene toplotne energije – Prilog 1 koje se odnose na plaćanje distributivnih troškova korisnika isključenih iz toplifikacijskog sistema, na način da prestane sa naplatom istih, te da dostavi dokaze o izvršenju.

S tim u vezi izričena je novčana kazna „Gradska toplana Doboj“ a.d. Doboj zbog kršenja odredbi iz člana 10. stav (2) tačke d) Zakona o konkurenciji u visini od 7.314.48 KM (sedamhiljadatristotinečetrnaest KM i 486/100KM) u skladu sa odredbom člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije podnesena od strane privrednog subjekta Eko Surovina d.o.o., Ljubljana, Republika Slovenija, u kojoj je iskazana namjera stjecanja kontrole preuzimanjem 100% udjela privrednog subjekta Gorenje Surovina d.o.o., Maribor, Republika Slovenija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta Aisle Dutch TopCo B.V., Amsterdam, Kraljevina Holandija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je obustavljen postupak po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta Mtel a.d., Banja Luka, zbog odustajanja stranke.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka na osnovu Zahtjeva Udruženja privatnih poštanskih operatera, putem Zajedničke advokatske kancelarije „Jasmir Muratović, Tanja Hadžagić i Ilvana Bijedić“, protiv JP „BH Pošta“ d.o.o., Sarajevo, Preduzeća za poštanski saobraćaj a.d. – „Pošte Srpske“ a.d. Banja Luka i JP „Hrvatska pošta“ d.o.o., Mostar, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka a) i d) i utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav 2. tačka a) i c) Zakona o konkurenciji kao i povrede člana 9. tačke a., b., c., i g. Odluke o definisanju kategorija dominantnog položaja kao i utvrđivanja postojanja zabranjene koncentracije u smislu člana 13., u vezi sa članom 12. stav 1. tačka c) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Mješoviti Holding ”Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje, za davanje mišljenja u pogledu postojanja obaveze podnošenja prijave koncentracije.

 

Predsjednica

Adisa Begić

Prethodni

Мишљење по захтјеву привредног субјекта Мјешовити Холдинг “Електропривреда Републике Српске”…

Sljedeći

Izvještaj o obavljenoj finansijskoj reviziji Konkurencijskog vijeća za 2018. godinu

post-bars