Vrati se na vrh

05/11/2019

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 61. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 05.11.2019. godine, održana je 61. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:
Zaključak kojim se odbacuje Prijava namjere koncentracije privrednog subjekta „Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, radi nepostojanja koncentracije u momentu podnošenja iste, u smislu člana 12. Zakona o konkurenciji.

Zaključak o provođenju vještačenja kojim se određuje izvođenje dokaza finansijskim vještačenjem. Finansijsko vještačenje će provesti privredni subjekt Društvo za vještačenje i procjenjivanje ”VJEŠTAK” d.o.o. Mostar, a predmet vještačenja su usluge privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo koje se odnose na pakete: Moja TV Phone, Moja TV full i Moja TV izbor.

Zaključak o pokretanju postupka po službenoj dužnosti protiv privrednog subjekta „Centralno grijanje“ d.d. Tuzla radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Aneks III Odluke o usvajanju privremenog Plana javnih nabavki Konkurencijskog…

Sljedeći

O B A V J E Š T E NJ…

post-bars