Vrati se na vrh

22/12/2020

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 77. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 22.12.2020. godine, održana je 77. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je utvrđeno da je privredni subjekt United Media S.a.r.l., Luksemburg, putem svog agenta privrednog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina, zloupotrijebio dominantni položaj u smislu člana 10. stav (2) tačka a) Zakona o konkurenciji na način da je prilikom pregovaranja za zaključivanje ugovora o distribuciji kanala Sport Klub u Bosni i Hercegovini nametanjem uslova da 100% postojećih korisnika privrednog subjekta Logosoft migrira na platformu privrednog subjekta Mtel direktno nametnuo trgovačke uslove kojm se ograničava konkurencija.
Također je naloženo privrednom subjektu United Media S.a.r.l., da putem svog agenta privrednog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo u propisanom roku zaključi Ugovor o distribuciji kanala Sport Klub sa privrednim subjektom Logosoft d.o.o. Sarajevo, prema stvarnom broju korisnika privrednog subjekta Logosoft kod kojih je implementirana tehnička zaštita u skladu sa Opštim uslovima.
Zbog kršenja Zakona utvrđenog u tački 1. i tački 2. Rješenja, izrečena je novčana kazna privrednom subjektu United Media S.a.r.l. u visini od 100.000 KM (slovima: stotinu hiljada konvertibilnih maraka), u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.
Rješenjem je odbijen kao neosnovan zahtjev privrednog subjekta Logosoft d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv privrednog subjekta United Media S.a.r.l., i privrednog subjekta Sport Klub d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav 2) tačke c) i d) Zakona o konkurenciji.
Rješenje kojim je odbijen Zahtjev privrednih subjekata Krka Farma d.o.o. Sarajevo i Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija, podnesen protiv Vlade Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.
Zaključak koim je odbačena Prijava namjere koncentracije privrednog subjekta Asa Assistance d.o.o Sarajevo, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta Mješoviti Holding “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje, radi nepostojanja koncentracije, u smislu člana 12. stav 1. Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je obustavljen postupak po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta „Gas-Res“ d.o.o. Banja Luka i privrednog subjekta „Gazprom SPG Tehnologii“ Sankt Peterburg, Ruska Federacija.
Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu Privredne komore Republike Srpske protiv Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je odbačen Zahtjev za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona Sarajevo, protiv Skupštine Kantona Sarjevo, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji, iz razloga što se postupak ne može voditi protiv Skupštine Kantona Sarajevo u skladu sa članom 2. Zakona o konkurenciji.
Također je odbačen Zahtjev za pokretanje postupka Turističke zajednice Kantona Sarajevo protiv Skupštine Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta Telemach d.o.o. Sarajevo, za dodjelu statusa stranke u postupku po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka, o namjeri stjecanja kontrole u privrednom subjektu „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj, kao neosnovan.
Zaključak kojim je odbijen Zahtjev privrednog subjekta United Media S.à.r.l., za izuzeće odgovornog člana Konkurencijskog vijeća Nebojše Popića u postupku, koji je pokrenut Zaključkom o pokretanju postupka, broj: UP-06-26-2-018-6/20 od 23.09.2020. godine, kao neosnovan.
Mišljenje po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenog od strane Turističke zajednice Kantona Sarajevo protiv Skupštine Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja zabranjenog konkurencijskog djelovanja u smislu člana 4. tačke b) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu za izdavanje mišljenja podnesen od strane privrednog subjekta „Telekom Srbija“ akcionarsko društvo Beograd, zastupano po Advokatskom društvu sa ograničenom odgovornošću MARIĆ & Co., a u skladu sa članom 25. tačka f) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu u vezi sa postojanjem kršenja odredbi člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, podnesen od strane privrednih subjekata Premier Sport d.o.o. Istočno Novo Sarajevo.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Zaključak o odbacivanju Prijave koncentracije privrednog subjekta Mješoviti holding „Elektroprivreda…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars