Vrati se na vrh

06/03/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 83. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE


U Sarajevu, 06.03.2014. godine, održana je 83. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

 Rješenje kojim je odobreno pojedinačno izuzeće Ugovora o tehničkoj saradnji (franšizingu), između privrednog subjekta “Nestro Petrol” a.d. Banja Luka, Kralja Alfonsa XIII broj 9, 78000 Banja Luka kao Davaoca franšizinga, i privrednog subjekta “COD TRADE” d.o.o. Banja Luka, Brokovići bb, 78000 Banja Luka, privrednog subjekta RIBAMERC“ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Banja Luka, Krupa na Vrbasu bb, 78000 Banja Luka, privrednog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge „MD BUKVIĆ“, Braće Ćuskića 13, 76100 Brčko distrikt, privrednog subjekta „RESTRUCT“ društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz i distribuciju nafte i naftnih derivata Sarajevo, privrednog subjekta Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge „RUDING“ Istočno Sarajevo, Miljevići bb, 71123 Istočno Novo Sarajevo i privrednog subjekta Privredno društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge „IMZIT – COMERC“ d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 171 A, 71000 Sarajevo, kao primaoca franšizinga, u smislu člana 4. st. (1) i (3) i člana 5. Zakona o konkurenciji

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da predmetni Ugovori imaju odredbe sporazuma sklopljenih između privrednih subjekata koji djeluju na istom nivou distribucije (horizontalni sporazum –  sklopljen između privrednih subjekata koji djeluju na tržištu maloprodaje naftnih derivata), kao i odredbe sporazuma sklopljenih između privrednih subjekata koji djeluju na različitim nivoima distribucije (vertikalni sporazum) – privredni subjekti “Rafinerija nafte” i “Rafinerija ulja Modriča” su snabdjevači privrednih subjekata – Primaoca franšizinga – partnera u predmetnom Ugovoru.

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da, iako predmetni Ugovori sadrže odredbe zabranjenih sporazuma (iz člana 4. stav (1) Zakona o konkurenciji ), Podnosilac zahtjeva je u dovoljnoj mjeri argumentovao i dokazao ispunjenost Zakonom o konkurenciji propisanih uslova za pojedinačno izuzeće predmetnog restriktivnog Ugovora od zabrane, budući da će isti doprinijeti unapređenju proizvodnje ili distribucije roba i/ili usluga u Bosni i Hercegovini, promociji tehničkog i ekonomskog razvoja, pri čemu će potrošačima omogućiti pravičan udio koristi koja iz njih proizilazi, jer se zaključivanjem i sprovođenjem predmetnih Ugovora nameću samo ograničenja neophodna za postizanje ciljeva i ne isključuju konkurencije u bitnom dijelu predmetnih proizvoda i/ili usluga, u smislu člana 4. stav (3) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je također, pri donošenju odluke uzelo u obzir i Analizu ekonomskih efekata predmetnog Ugovora urađenu od privrednog subjekta “Nestro Petrol” za period važenja ugovora 2014.- 2018. godina (uključuje – analizu koeficijenta realizacije derivata na tržištu, prosječnu prodaju po danu, ukupnu maloprodaju derivata, marže, učestvovanje partnera u marži, profit od prodaje derivata, udio partnera u profitu, uštede na troškovima transporta itd), i kojom su planirani dugoročni pozitivni efekti za sve strane, poslovne partnere predmetnih Ugovora, kao i za krajnje korisnike (potrošače).

 

Rješenje – Smatra se da privredni subjekt Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banjaluka, Kralja Petra I Karađorđevića 85, 78000 Banja Luka, ne zloupotrebljava dominantni položaja , u smislu člana 11. stav (2) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka privrednih subjekata Blicnet d.o.o. Banja Luka, Majke Jugovića 25, 78000 Banja Luka, Telrad Net d.o.o. Bijeljina, Srpske vojske b.b., Bijeljina i Elta-Kabel d.o.o. Doboj, Ulica Svetog Save 26, 74000 Doboj, protiv privrednog subjekta Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja.

Članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji propisano je da ukoliko Konkurencijsko vijeće ne donese rješenje u roku iz člana 41. stav (1) tačka c) Zakona o konkurenciji, smatra se da se zaključenim sporazumom odnosno postupanjem privrednog subjekta Preduzeće za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka ne zloupotrebljuje dominantni položaj.

 

Rješenje – Smatra se da privredni subjekti „Radio – televizija Bosne i Hercegovine“, Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo, „Radio – televizija Republike Srpske“, Trg Republike Srpske 9, 78000 Banja Luka i „Radio – televizija Federacije Bosne i Hercegovine“, Bulevar Meše Selimovića 12, 71000 Sarajevo, ne zloupotrebljuju dominantni položaj, u smislu člana 10. stav (2) tačke a), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka privrednog subjekta OBN, Humska br.1 71000 Sarajevo, protiv privrednih subjekata Radio – televizije Bosne i Hercegovine“, „Radio – televizije Republike Srpske“ i „Radio – televizije Federacije Bosne i Hercegovine“, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja.

Članom 11. stav (2) Zakona propisano je da ukoliko Konkurencijsko vijeće ne donese rješenje u roku iz člana 41. stav (1) tačka c) Zakona o konkurenciji, smatra se da se zaključenim sporazumom odnosno postupanjem privredni subjekti Radio – televizija Bosne i Hercegovine“, „Radio – televizija Republike Srpske“ i „Radio – televizija Federacije Bosne i Hercegovine“ ne zloupotrebljuju dominantni položaj.

 

Zaključak o pokretanju postupka po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta KONZUM d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo, protiv Vlade Zapadnohercegovačkog Kantona – Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Stjepana Radića bb, 88340 Grude, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma  vezano za odredbe tačke I i II Uputstva o načinu obavljanja sanitarnih pregleda u Zapadnohercegovačkom Kantonu (”Narodne novine Zapadnohercegovačkog Kantona” broj 11/2000).

 

 

 Služba za odnose s javnošću

   Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o nepostojanju zloupotrebe…

post-bars