Vrati se na vrh

31/08/2021

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 91. SJEDNICE Konkurencijskog vijeća BiH

U Sarajevu, 31.08.2021. godine, održana je 91. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Zaključak kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta Telemach d.o.o. za izueće mr. Arijane Regoda-Dražić, odgovornog člana Konkurencijskog vijeća u postupku pokrenutom po Prijavi koncentracije broj: UP-06-26-1-036-1/18 kao neosnovan.
Zaključak kojim se obustavlja postupak pokrenut po Zaključku broj: UP-06-26-2-028-11/20 po zahtjevu privrednog subjekta BH Telecom d.d. Sarajevo podnesenom protiv privrednih subjekata United Media S.a.r.l., Sport Klub d.o.o. Sarajevo, Nova BH d.o.o. Sarajevo i Telemach BH d.o.o. Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav 2) tačke a), b) i c) Zakona o konkurenciji zbog odustajanja podnosioca zahtjeva od zahtjeva i daljeg vođenja postupka.
Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednih subjekata MKD “MIKROFIN” d.o.o. Banja Luka, NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV, Hag, Holandija, Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt na Majni, Savezna Republika Njemačka i GLS ALTERNATIVNE INVESTICIJE, SICAV, Veliko vojvodstvo Luksemburg, radi nepostojanja koncentracije, u smislu člana 12. Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP-06-26-3-011-6/20 pokrenutim pо Zahtjevu privrednog subjekta Telemach BH d.o.o. protiv Arena Channels Group d.o.o., Beograd, R. Srbija, Telekomunikacije Republike Srpske d.d. i BH Telecom d.d. radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka b), c) i e) i utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja Arena Channels Group d.o.o., 11000 Beograd, Republika Srbija prema članu 10. stav 2. tačka b), c) i d) Zakona o konkurenciji.
Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka broj: UP 04-26-3-004-6/21 donesenom na osnovu Zahtjeva privrednog subjekta Mušinbegović Gradnja d.o.o Visoko protiv privrednih subjekata Ado-Trans d.o.o. Visoko, Braća Mujić Export-Import d.o.o. Ilidža i Beton Fresh d.o.o Ilidža, radi utvrđivanja postojana zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačke a), b), c), d) i e) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Elektroprivreda BiH d.d. o obavezi podnošenja prijave koncentracije, u skladu sa članom 25. stav (1) tačka f) Zakona o konkurenciji, a u vezi sa namjerom osnivanja novog privrednog društva za geološka ispitivanja, projektovanje, zaštitu i spašavanje. Usvojenim Mišljenjem Konkurencijsko vijeće BiH je konstatovalo da ne postoji obaveza prijave koncentracije za privredni subjekt JP Elektroprivreda BiH u smislu člana 12. Zakona o konkurenciji.
Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

MIŠLJENJE Po zahtjevu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo…

Sljedeći

ZAKLJUČAK o obustavljanju postupka pokrenutog po zahtjevu privrednog subjekta BH…

post-bars