Vrati se na vrh

17/07/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 94. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 17.7.2014. godine, je održana 94. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se odbija kao neosnovan Zahtjev za pokretanje postupka (zaprimljen dana 31. oktobra 2013. godine) privrednog subjekta „Mareco Index Bosnia“ d.o.o. Trampina 12, 71000 Sarajevo, protiv Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Augusta Brauna 2, 71000 Sarajevo, radi utvrđivanja zabranjenog sporazuma, iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji (ograničavanje i kontrola tržišta i tehničkog razvoj).

Konkurencijsko vijeće analizom člana 2. stav 1) tačka a) Pravilnika o imenovanju mjeriteljskih laboratorija je utvrdilo da svaki privredni subjekt koji ispunjava kriterije propisane ovim Pravilnikom može biti imenovan za mjeriteljsku laboratriju, što znači da imenovanjem jednog privrednog subjekta za mjeriteljsku laboratoriju, ne isključuje mogućnost da i ostali privredni subjekti (uključujući i privredni subjekt „Mareco Index Bosnia“), može biti imenovan za mjeriteljsku laboratoriju ukoliko podnesu zahtjev za imenovanje i ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o imenovanju mjeriteljskih laboratorija.

Iz navedenog proizilazi da je Institut za mjeriteljstvu, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, donošenjem podzakonskih akata uredio tržište pružanja usluge mjerenja TV gledanosti, na način da su privredni subjekti na tržištu obavezni koristiti uređaje čiji kvalitet i funkcionalnost su usklađeni evropskim standardima (serije EN 45000, odnosno ISO 17025), a s ciljem da krajnji korisnik usluge mjerenja TV gledanosti ima relevantne i tačne podatke. Reguliranjem ove oblasti data je mogućnost svim privrednim subjektima koji se bave pružanjem ove usluge učešće na tržištu, ukoliko njihovi uređaji za mjerenje TV gledanosti (peoplemeter) ispunjavaju tehničke uslove.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, a koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Junuzović-kopex d.o.o. za niskogradnju, proizvodnju, promet roba i usluga, uvoz-izvoz, Modrac-Studenac bb, 75300 Lukavac, nad privrednim subjektom Dioničko društvo Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla, Bukinje bb, 75000 Tuzla, kupovinom večinskog vlasničkog udjela u osnovnom kapitalu.

Pravni osnov koncentracije je „Pismo namjere“ potpisano u Lukavcu, dana 5. maja 2014. godine odnosno dana 9. maja 2014. godine, od privrednog subjekta Junuzović-kopex (kupac) i privrednog subjekta Samn d.o.o. Tuzla i fizičkog lica Nijaza Suljkića, kojim se izražava namjera sticanja kontrole nad večinskim udjelom u osnovnom kapitalu privrednog subjekta Gips Tuzla.

Konkurencijsko vijeće nakon procjene i analize podataka i utvrđenih činjenica je ocijenilo da provedba predmetne koncentracije ne vodi horizontalnom preklapanju na tržištu učesnika koncentracije, budući da privredni subjekt Junuzović-kopex ne djeluje na tržištu gradskog i prigradskog prijevoza putnika na području Tuzlanskog kantona, te da tržišni udjeli privrednog subjekta Gips Tuzla neće proizvesti promjenu tržišnih pozicija na relevantnom tržištu.
Također, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da predmetna koncentracija ne spriječava, ograničava niti narušava tržišnu konkurenciju na relevantnom tržištu gradskog i prigradskog prijevoza putnika Tuzlanskog kantona.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na malo robom široke potrošnje na relevantnom geografskom tržištu Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Tropic Group B.V., Haaksbergweg 79, 1101 BR Amsterdam, Kraljevina Holandija, nad privrednim subjektom Delhaize BH d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 115, 78000 Banja Luka, kupovinom večinskog paketa dionica.

Pravni osnov koncentracije je Ugovor o kupoprodaji privrednog subjekta Delhaize BH, zaključen dana 31. februara 2014. godine između privrednog subjekta Lion Holding i privrednog subjekta Delhaize Srbija (prodavaci) i privrednog subjekta Tropico Group (kupac).

Konkurencijsko vijeće analizom relevantnih podataka je ocijenilo da provođenjem predmetne koncentracije se neće značajno povećati tržiši udjel na relevantnom tržištu u Bosni i Hercegovini, odnosno neće doći do stvaranja i jačanja dominantnog položaja učesnika koncentracije.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta NN International B.V., De Smalle Zijde 1 B, 3903LL Veendendal, Kraljevina Holandija, i privrednog subjekta RFK – Društvo za proizvodnju komponenti ležaja “VALJČIĆI“ d.d. Konjic, Hadžića polje bb, 88400 Konjic, radi neispunjavanja uslova za prijavu, utvrđenih u članu 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da su učesnici koncentracije ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda na svjetskom tržištu, ali nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda na tržištu Bosne i Hercegovine, kao niti uslov tržišnog udjela jer njihovi zajednički tržišni udjeli na relevantnom tržištu nisu veći od 40,0%, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Kompletne tekstove usvojenih konačnih odluka možete naći na web stranici www.bihkonk.gov.ba.
Služba za odnose s javnošću

Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

O B A V I J E S T o…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars