Vrati se na vrh

ZAKLjUČAK o pokretanju postupka protiv privrednog subjekta Šumsko privredno društvo ZE-DO Kantona Zavidovići

ZAKLjUČAK o pokretanju postupka
(1) Pokreće se postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednih subjekata: ”AL-EX” d.o.o. Sarajevska bb, 72000 Zenica, ”Secom” d.o.o. Mulići bb, 71300 Visoko, ”SILVESTRA” d.o.o. Alije Izetbegovića F-1, 72240 Kakanj, ”AM-MI” d.o.o. Rojin Potok bb, 72240 Kakanj, ”BUDO EXPORT” d.o.o. Grabovica bb, 72230 Ţepče i ”LAZE” d.o.o. Brnjić 3, 72240 Kakanj, broj:01-02-26-042-ii/09 od 31.12.2009. godine, protiv privrednog subjekta Šumsko privredno društvo ZE-DO Kantona Zavidovići, Alije Izetbegovića 25, 72220 Zavidovići, zbog sumnje o postojanju zloupotrebe dominantnog poloţaja na relevantnom trţištu prodaje drvnih sortimenata, ograničavanjem trţišta i primjenom različitih uslova za iste vrste roba, u smislu člana 10. stav 2. tačka a), b) i c) Zakona o konkurenciji.

Download (PDF, 162KB)

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 01-01-26-021-11-II/07 od 21.09.2007. godine…

post-bars