Vrati se na vrh

09/06/2015

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 105. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 09.06.2015. године, одржана је 105. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је, између осталог, усвојено:

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на релевантном тржишту продаје сточне хране у Босни и Херцеговини стицањем контроле привредног субјеката “SHV Investments Ltd” Уједињено краљевство над привредним субјектом “Nutreco N.V.” Краљевина Холандија.

Након процјене и анализе релевантних података, Конкуренцијски савјет је у поступку доношења Рјешења оцијенио да провођење ове концентрације неће спрјечавати, ограничавати нити нарушавати тржишну конкуренцију на релевантном тржишту продаје сточне хране у Босни и Херцеговини, те је одлучио како је изнад наведено.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација која ће настати на тржишту управљања амбалажним отпадом у Босни и Херцеговини оснивањем привредног субјекта за управљање амбалажним отпадом, заједничким улагањем привредног субјекта „ВИТИНКА“ а.д. Козлук, и привредног субјекта „БАЊАЛУЧКА ПИВАРА“ а.д. Бања Лука на релевантном тржишту управљања амбалажним отпадом.

Након што је извршена анализа и оцјена свих релевантних података, Конкуренцијски савјет је утврдио да провођење предметне концентрације неће водити ка спрјечавању, ограничвању нити нарушавању тржишне конкуренције у БиХ. У том смислу су утврђене и одређене предности које произилазе из ове концентрације, а, између осталих, то су: очување природних ресурса, заштита животне средине и здравља људи, развој савремених технологија производње амбалаже, успостављање оптималног система управљања амбалажом и амбалажним отпадом итд.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта „ASA FINANCE“ д.д. Сарајево, у привредном субјекту „Инвестиционо – комерцијална Банка“ д.д. Зеница, на тржишту универзалног банкарства у Федерацији Босне и Херцеговина куповином већинског акционарског учешћа.

Обзиром на чињеницу да привредни субјекти „ИК Банка“ и „Моја Банка“ дјелују само на територији Федерације Босне и Херцеговине, релевантно тржиште у географском смислу је Федерација Босне и Херцеговине, док релевантно тржиште предметне концентрације представља пружање услуга на тржишту универзалног банкарства на територији Федерације Босне и Херцеговине.

Након проведене анализе и оцјене релевантних података, Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 17. Закона о конкуренцији, утврдио да провођење предметне концентрације неће довести до нарушавања тржишне конкуренције, односно стварања или јачања доминантне позиције учесника концентрације, јер након провођења исте привредни субјекат „ASA FINANCE“ заједно са повезаним привредним субјектом „Моја Банка“ неће имати значајно тржишно учешће на релевантном тржишту.

Рјешење којим је утврђено да привредни субјекат HD-WIN д.о.о., Београд, Република Србија, у складу са чланом 11. став (2) Закона о конкуренцији, не злоупотребљава доминантан положај у смислу члана 10. став (2) а) и ц) Закона.

Рјешење о допуштености концентрације на тржишту продаје штампе (дневних новина, седмичних, периодичних издања) у Босни и Херцеговини која ће настати стицањем контроле привредног субјекта „Опреса“ д.д. Сарајево куповином већинског акционарског учешћа у привредном субјекту ИПресс д.о.о. Широки Бријег.

Мишљење према којем је Правилник о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача усаглашен са одредбама Закона о конкуренцији.

 

Конкуренцијски савјет

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

post-bars