Vrati se na vrh

03/11/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 134. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, 03.11.2016. године, одржана је 134. (стотинутридесетчетврта) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим је утврђено да привредни субјекат Екопак д.о.о., друштво за поступање са амбалажним отпадом, Сарајево, спрјечава, ограничава и нарушава тржишну конкуренцију у области уступања права на кориштење међународно заштићеног знака „Зелена тачка“ на амбалажи/паковању/обиљежавању производа на тржишту у Босни Херцеговини, на начин да привредни субјекти који збрињавају и управљаљају амбалажни отпад путем привредног субјекта Екопак имају одређене погодности у погледу прибављања и коришења знака ,,Зелена тачка”, док исте погодности клијентима њихових конкурената нису доступне, и тиме злоупотребљава доминантнан положај примјеном различитих услова за исту или сличну врсту послова са осталим странама, у смислу члана 10. став (2) под ц) Закона. Рјешењем се забрањује свако даље поступање привредног субјекта Екопак д.о.о., друштво за поступање са амбалажним отпадом у смислу злоупотребе доминантног положаја. Привредном субјекту Екопак д.о.о. је наложено да у року 15 (петнаест) дана од дана пријема Рјешења усклади своје пословање на начин да у потпуности одвоји дјелатност управљања амабалажом и амбалажним отпадом од уступања права на кориштење међународно заштићеног знака ,,Зелена тачка”, те да осигура да сви заинтересовани привредни субјекти имају једнак приступ и погодности приликом уступања права на кориштење знака ,,Зелена тачка”, искључењем додатних погодности својим клијентима, односно клијентима који збрињавају и управљаљају амбалажни отпад путем привредног субјекта Екопак, приликом уступања права на кориштење знака ,,Зелена тачка”, и нај тај начин омогући једнаке услове за све привредне субјекте на релевантном тржишту. Рјешењем је такође изречена новчана казна привредном субјекту Екопак д.о.о., друштво за поступање са амбалажним отпадом, због кршења одредби Закона о конкуренцији, у износу од 6.500,00 КМ (шестхиљадапетстотинаконвертибилнихмарака).

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту трговине тешког и лаког обојеног металног отпада као и тржишту прикупљања/обраде тешког и лаког обојеног металног отпада у Босни и Херцеговини која ће настати стјецањем контроле привредног субјекта Chiho-Tiande Group Limited, Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681, Велики Кајман, Кајманска острва, над привредним субјектом Scholz Holding GbmH, Essingen, Република Њемачка куповином 100,0% власничких учешћа.

 
Конкуренцијски савјет

Prethodni

PRESS RELEASE – 133rd SESSION OF THE COMPETITION COUNCIL OF…

Sljedeći

RJEŠENJE Po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Chiho-Tiande Group Limited, Kajmanska…

post-bars