Vrati se na vrh

21/12/2016

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 136. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

У Сарајеву, 21.12.2016. године, одржана је 136. (стотинутридесетшеста) сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:
Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација која ће настати на тржишту сакупљања, одвоза и одлагања свих врста градског отпада, одржавања хигијене јавних површина, као и чишћења снијега и отклањања поледице са улица града на територији града Бања Лука, стицањем контроле привредног субјекта ”ТРЖНИЦА” д.о.о. Бања Лука над привредним субјектом ”ЧИСТОЋА” а.д. Бања Лука путем јавне понуде за откуп акција и стицањем већине акција са правом гласа. Предметним Рјешењем је утврђено да привредни субјекат ”ТРЖНИЦА” д.о.о. Бања Лука није поднио Пријаву концентрације у законски предвиђеном року, у смислу члана 16. став (1) Закона о конкуренцији. Због неподношења Пријаве концентрације у законом предвиђеном року, Рјешењем је изречена новчана казна привредном субјекту ”ТРЖНИЦА” д.о.о. Бања Лука у висини од 10.000,00 КМ (десетхиљада конвертибилних марака).

Закључак којим је одбачена Пријава концентрације привредног субјекта Amadeus IT Group S.A., Мадрид, Република Шпанија, ради непостојања концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.

Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација на тржишту трговине на велико парфемима и козметиком на територији Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Orbico д.о.о. за трговину Загреб над привредним субјектом Everet International међународна трговинска дружба д.о.о. Љубљана.

Закључак о продужењу рока у поступку који је покренут по Захтјеву привредног субјекта „Ortho Life“ д.о.о. Бихаћ, поднесен по адвокату Пешто Санину против Завода здравственог осигурања Унско-санског кантона ради кршења члана 4. став (1) тачка б), ц) и д) и злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачка б) и ц) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву поднесеном од стране Удружења представника страних произвођача лијекова у БиХ против Владе Кантона Сарајево ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1. тачка б) и д) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву за покретање поступка поднесен од стране привредног субјекта Нискоградња Марјановић д.о.о., Приједор против привредних субјеката Приједорпутеви а.д. Приједор, Козарапутеви а.д. Бања Лука, и Фортис групе, ради кршења одредби члана 4. став (1) под а) и д) и члана 10. став (2) под а) и ц) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по захтјеву привредног субјекта Ким Тец Еко д.о.о. Витез, број: 02-26-3-026-II/16 од 21.7.2016. године, против Министарства околиша и туризма Федерације Босне и Херцеговине, ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу ограничавања тржишта.

Закључак којим се покреће поступак по захтјеву Приватне гинеколошке ординације „Clarus“, Поликлинике доктор Гежо, Поликлинике доктор Козарић, Поликлинике доктор Набил, и Поликлинике „Атријум“ против Завода за здравствено осигурање Кантона Сарајево и Министарства здравства Кантона Сарајево, ради утврђивања постојања забрањеног споразума из члана 4. став 1) тачке а), б), ц) и д) Закона о конкуренцији.

Мишљење по захтјеву привредног субјекта Триглав осигурање д.д., Сарајево, за давање мишљења о постојању обавезе пријаве концентрације у поступку преузимања дионица Сарајевостана д.д., Сарајево.

Мишљење по захтјеву привредног субјекта Бинго д.о.о. Тузла о обавези подношења пријаве концентрације у складу са одредбама Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски савјет

Prethodni

З А К Љ У Ч А К о одбацивању…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars