Vrati se na vrh

28/02/2018

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 20. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 28.02.2018. године, одржана је 20. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено сљедеће:

Рјешење којим је одбијен се Захтјев привредног субјекта „Telemach“ д.о.о. Сарајево, поднесен против привредног субјекта „БАБИЋ“ д.о.о. Јабланица и привредног субјекта „BH Telecom“ д.д., Сарајево, ради постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачка б) и д) Закона о конкуренцији, као неоснован.
Рјешење којим је оцијењена допуштеном концентрација која настаје на релевантном тржишту пружања услуга градње путева и аутопутева у области нискоградње у Републици Српској, којом привредни субјект “Козарапутеви” д.о.о. Бања Лука, стиче 100% учешћа у привредном субјекту “Бијељина пут” д.о.о. Бијељина.
Рјешење којим је утврђено да Град Зеница одредбама члана 14. став (3) Одлуке о загријавању стамбеног и пословног простора Града Зенице даљинским гријањем и одредбама члана 65. став (6), члана 65. став (7) и члана 68 став (1) Услова за испоруку и преузимање топлотне енергије из вреловодне мреже (“Сужбене новине Општине Зеница” број 7/02 и 6/13) спрјечава, ограничава и нарушава тржишну конкуренцију на тржишту регулисања права на уступање испоруке топлотне енергије у граду Зеница, закључивањем таквих споразума којима се друга страна условљава да прихвати додатне обавезе које по својој природи или обичајима у трговини нису у вези са предметом споразума, и исти представља забрањени споразм из одредби члана 4 став (1) тачка е) Закона о конкуренцији.
Такођ, сматрају се ништавим (еx леге) посебно одредбе одредбе члана 14. став (3) Одлуке о загријавању стамбеног и пословног простора Града Зенице даљинским гријањем и одредбе члана 65. став (6) члана 65 став (7) и члана 68 став (1) Услова за испоруку и преузимање топлотне енргије из вреловондне мреже („Службене новине Општине Зеница” број: 7/02 и 6/13), у складу са одредбама члана 4. став (2) Закона о конкуренцији.
Рјешењем је наложено Граду Зеница да одмах, а најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема овог Рјешења, усклади одредбе члана 14. став (3) важеће Одлуке о загријавању стамбеног и пословног простора Града Зенице даљинским гријањем и одредбе члана 65. став (6) , члана 65. став (7) и члана 68. став (1) Услова за испоруку и преузимање топлотне енергије из вреловодне мреже („Службене новине Општине Зеница” број: 7/02 и 6/13), са Законом о конкуренцији, те да у остављеном року доставе доказе о извршењу истих.
Рјешењем је изречена новчана казна Граду Зеница, због кршења одредби члана 4. став (1) тачка е) Закона о конкуренцији, утврђеног у тачки 1. овог Рјешења, у висини од 80.727,30 КМ (осамдесетхиљадаседамстотинадвадесетседам и 30/100), у смислу члана 48. став (1) тачка а) Закона о конкуренцији.
Рјешењем је утврђено да је Јавно предузеће „Гријање“ д.о.о., злоупотријебио доминантан положај одредбама члана 4. став (1) и члана 7. став (1) Одлуке о цијени испоручене топлотне енергије за гријање стамбеног и пословног простора града Зенице у сезони гријања 2017./2018. година број: 16090/17 од 10.10.2017. године условљавањем да друга страна прихвати додатне обавезе које по својој природи немају везе са предметом споразума, у складу са одредбама члана 10. став (2) тачке д) Закона о конкуренцији.
Сматрају се ништавим (ex lege) посебно одредбе члана члана 4. став 1. и члана 7. став 1. Одлуке о цијени испоручене топлотне енергије за гријање стамбеног и пословног простора града Зенице у сезони гријања 2017./2018. година број: 16090/17 од 10.10.2017. године у у складу са одредбама члана 10. став (2) тачке д) Закона о конкуренцији.
Рјешењем је наложено Јавном предузеће „Гријање“ д.о.о. да одмах, односно у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема овог Рјешења усклади посебно одредбе члана 4. став (1) и члана 7. став (1) Одлуке о цијени испоручене топлотне енергије за гријање стамбеног и пословног простора града Зенице у сезони гријања 2017./2018. година број 16090/17 од 10.10.2017. године, са Законом о конкуренцији те да у остављеном року достави доказе о извршењу истих.
Рјешењем је изречена новчана казна Јавном предузеће „Гријање“ д.о.о., због кршења одредби из члана 10. став (2) тачке д) Закона о конкуренцији у висини од 16.830,434 КМ (шеснаестхиљадаосамстотинатридесет и 434/100 КМ) у складу са одредбом члана 48. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.
Закључак којим се одбија Захтјев привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево за провођење вјештачења у предмету покренутом по Захтјеву привредног субјекта “Telemach д.о.о.” против привредног субјекра “BH Telecom д.д.” Сарајево ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) Закона о конкуренцији.
Закључак о покретању поступка по Захтјеву привредног субјекта “Coca-Cola HBC Србија” д.о.о. Земун ради појединачног изузећа од забране Споразума о ограничењима продавца и дионичара у вези са Споразумом о куповини робне марке између привредних субјеката “Coca – Cola HBC Србија” д.о.о. Земун и “МБ ИМПЕКС” д.о.о. Бања Лука.
Закључак којим је продужен рок за доношење коначног рјешења за додатна 3 (три) мјесеца у поступу који се води пред Конкуренцијским савјетом по Закључку о покретању поступка који је покренут по службеној дужности против привредног субјекта Кантонално јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије “Топлане- Сарајево” д.о.о. Сарајево ради утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 10. став (2) тачке б) и д) Закона о конкуренцији и против Владе Кантона Сарајево ради утврђивања постојања забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) тачка б) и е) Закона о конкуренцији.
Предсједник
Иво Јеркић

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zaključku o…

Sljedeći

Okrugli sto za sudije Upravnog odjeljenja Suda BiH, na temu…

post-bars