Vrati se na vrh

23/04/2020

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 68. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, 23.04.2020. године, одржана је 68. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту инсталација, управљања и одржавања јавно доступне инфраструктуре за пуњење батеријских електричних возила (БЕВ) на територији Босне и Херцеговине којом привредни субјекти Hyundai и Kia, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 3) Закона о конкуренцији, заједно са осталим оснивачима, стичу заједничку контролу над привредним субјектом Ionity Holding GmbH & Co. KG.

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрацијана на тржишту малопродаје прехрамбених производа и робе широке потрошње (у неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном, формата мини маркета, хипермаркета, супермаркета и макси маркета у Босни и Херцеговини и тржишту велепродаје прехрамбених производа и робе широке потрошње у Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем појединачне контроле привредног субјекта Фортенова Група д.д. Загреб над привредном субјектом Пословни систем Mercator д.д. Љубљана, куповином већине акција.

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту трговине на велико јестивим биљним уљем на територији Босне и Херцеговине, која ће настати стицањем појединачне контроле привредног субјекта MK Group д.о.о. Београд над привредним субјектом Victoria Group а.д. Београд и његовим зависним друштвима, куповином већине акција.

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација на тржишту производње уређаја за дистрибуцију и контролу електричне енергије на подручју Босне и Херцеговине која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Prointer ITSS д.о.о. Бања Лука над привредним субјектом Kaldera company д.о.о. Лакташи, куповином власничког већинског пакета учешћа у основном капиталу.

Закључак којим се покреће поступак оцјене концентрације по службеној дужности, а која је проведена без Рјешења Конкуренцијског савјета, на основу јавне Понуде за куповину акција привредног субјекта Centrotrans-Eurolines д.д. Сарајево, коју је путем дневних новина објавио привредни субјекат Сејари д.о.о. Сарајево, у смислу члана 16. и 18. Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта Porsche Informatik Gesellschaft m.b.H. ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак о одустајању од извођења доказа финансијским вјештачењем у предмету покренутом по Захтјеву привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево против привредног субјекта БХ Телеком д.д. Сарајево ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став (2) Закона о конкуренцији и члана 9. став (1) тачке а), б), ц), е) и г) Одлуке о дефинисању категорије доминантног положаја, а у складу Захтјевом за покретање поступка привредног субјекта Telemach д.о.о. Сарајево.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта Друштво са ограниченом одговорношћу „НЕС“ Бања Лука, ради непостојања концентрације, у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак о исправци Закључка којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д., Нови Сад, Република Србија, ради непостојања концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву привредног субјекта Ветеринарског лабораторија „МУЛТИ ЛАБ“ д.о.о Тузла против Владе Федерације Босне и Херцеговине и Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, ради утврђивања постојања забрањеног споразума, из члана 4. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по захтјеву привредног субјекта Премиум осигурање а.д. заступан по Адвокатској фирми Сајић о.д. Бања Лука против Удружења Биро зелене карте у Босни и Херцеговини ради злоупотребе доминантног положаја противно одредби члана 10. став (2) тачка ц) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се покреће поступак по Захтјеву Удружења дистрибутера медијских услуга против Удруге филмске индустрије ради утврђивања злоупотребе доминантног положаја из члана 10. став 2) Закона о конкуренцији.

Закључак којим се одбацује Пријава концентрације привредног субјекта „Prointer ITSS“ д.о.о. Бања Лука, ради непостојања обавезе пријаве концентрације у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији.

Мишљење по Захтјеву Министарства за привреду Зеничко – Добојског кантона које се односи на Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о утврђивању минималних накнада за концесије (”Службени новине Зеничко-добојског кантона”, бр. 6/13 и 16/18), односно да ли се предложеним текстом Одлуке спрјечава, ограничава или нарушава тржишна конкуренција.

Мишљење од стране привредног субјекта Messer Tehnoplin д.о.о. у вези са обавезом пријаве концентрације.

Мишљење по Захтјеву адвокатског друштва дмб легал, д.о.о. Сарајево о обавези пријаве концентрације привредних субјеката ФИС д.о.о. Витез и Бинго д.о.о. Тузла.

Мишљење по Захтјеву за давање мишљења привредног субјекта „Hifa – Oil“ д.о.о. Тешањ, а у вези са обавезом пријаве концентрације у смислу чл. 12. и 14. Закона о конкуренцији.

Нацрт Правилника о измјени Правилника о унутрашњој организацији Конкуренцијског савјета Босне и Херцеговине.
Приједлог Правилника о измјени Правилника о праву на кориштење мобилног телефона у Конкуренцијском савјету.
Приједлог Одлуке о политици нулте толеранције према дјелима сексуалног узнемиравања и узнемиравања на основу спола.
Конкуренцијски савјет БиХ

Prethodni

M I Š LJ E NJ E po zahtjevu Državne…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars