Vrati se na vrh

10/06/2014

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ СА 92. СЈЕДНИЦЕ КОНКУРЕНЦИЈСКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

У Сарајеву, дана 10.6.2014. године, је одржана 92. сједница Конкуренцијског савјета БиХ на којој је усвојено:

Рјешење – сматра се допуштеном концентрација привредног субјекта Агрокор д.д.,Трг Дражена Петровића 3, 10000 Загреб, Република Хрватска, и привредног субјекта Пословни систем Мерцатор д.д., Дунајска цеста 107, 1000 Љубљана, Република Словенија, у смислу члана 18. став (7) Закона о конкуренцији.

Конкуренцијски всавјет је запримио, дана 28. јуна 2013. године, Пријаву концентрације привредног субјекта Агрокор д.д. Загреб, Република Хрватска, који намјерава стечи контролу над привредним субјектом Пословни систем Мерцатор д.д. Љубљана, куповином 53,12% акција.

На основу прелиминарне анализе података из документације достављене уз Пријаву и допуну Пријаве, Конкуренцијски савјет је оцијенило да без проведеног поступка није могуће утврдити и анализирати ефекте предметне концентрације релевантним тржиштима у Босни и Херцеговини, те је донијело Закључак о покретању поступка оцјене предметне концентрације, дана 20. новембра 2013. године.

Конкуренцијски савјет у поступку је детаљно анализирао тржиште трговине на велико и мало прехрамбеним производима и робом широке потрошње у Босни и Херцеговине (укључујући и тржишта ентитета / кантона, као и неке градове гдје учесници концентрације имају значајније тржишно учешће.

Чланом 41. став (1) тачка д) Закона о конкуренцији је прописано да након доношења Закључка о покретању поступка оцјене концентрације, Конкуренцијски савјет треба донијети коначно рјешење у року од три мјесеца. Међутим, у случајевима када се оцијени да је за утврђивање чињеничног стања и оцјену доказа потребно извршити додатно вјештачење или анализе, или када је ријеч о осјетљивим привредним гранама или тржиштима, Конкуренцијски савјет може продужити рок за доношење коначног рјешења до три мјесеца, о чему обавезно у писаној форми треба обавијестити странку у поступку. У том смислу Конкуренцијски савјет је донио Закључак о продужењу рока за три мјесеца за доношење коначне одлуке, дана 18. фебруара 2014. године.

Члан 18. став (2) Закон о конкуренцији прописује да Конкуренцијски савјет након проведеног поступка доношењем коначног рјешења може – оцијенити концентрацију допуштеном, условно одобрити уз провођење одговарајућих структуралних или других мјера (нпр. продаје продајних простора у неким градовима) или забранити концентрацију.

Конкуренцијскi савјет је информисао Подносиоца пријаве да коначна одлука у поступку није донесена, из разлога што се нису испунили законом прописани услови за њено доношење, те се на основу одредби Закона о конкуренцији сматра концентрација допуштеном.
На посебан захтјев Подносиоца пријаве, Конкуренцијски савјет је донио рјешење о допуштености концнетрације, у складу са чланом 19. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријима за оцјену концентрација привредних субјеката.

Рјешење којим се оцјењује допуштеном концентрација, на тржиштима фиксне телефоније, пружања услуга интернету и дистрибуција радио и ТВ програма у Босни и Херцеговини, која ће настати стицањем контроле привредног субјекта Телекомуникације Републике Српске а.д. Бања Лука, Краља Петра И Карађорђевића 93, 78000 Бања Лука, над привредним субјектом Логософт д.о.о. Сарајево, Игманска 9, 71000 Сарајево, куповином већине учешћа у основном капиталу.

Конкуренцијски савјет је анализом података, у смислу члана 17. Закона о конкуренцији (посебно структуре релевантног тржишта, тржишног учешћа учесника концентрације и конкурената, добробити потрошача) утврдило да привредни субјект Логософт на сва три релевантна тржишта има занемарљиво учешће, те након провођења предметне концентрације неће доћи по повећања тржишног учешћа.

Мишљење – Државна регулаторна комисија за електричну енергију, Мишка Јовановића 7, 75000 Тузла (ДЕРК), је поднијела Конкуренцијском савјету Захтјев за давање мишљења на Нацрт одлуке о измјенама и допунама Методологије за израду тарифа за услуге преноса електричне енергије, Независног оператера система и помоћне услуге, дана 22. маја 2014. године.

Конкуренцијски савјет је оцијенио предметну Методологију усклађеном с одредбама Закона о конкуренцији.

Мишљење – Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине, Блајбуршких жртава 33, 88000 Мостар (ФЕРК), је поднијела Конкуренцијском савјету Захтјев за давање мишљења на Нацрт правилника о снабдјевању квалифицираних купаца електричном енергијом, запримљен дана 29. маја 2014. године.

Нацрт Правилника је припремљен на основу члана 1. став (1), члана 13. и других одредби Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службени новине Федерације БиХ“, број 66/13).

Конкуренцијски савјет је оцијенио предметни Нацрт правилника усклађеним с одредбама Закона о конкуренцији.

Комплетне текстове усвојених коначних одлука можете наћи на web страници www.bihkonk.gov.ba.
Служба за односе с јавношћу

Канцеларија Предсједника Конкуренцијског савјета

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 02-26-2-028-145-II/11 od 04.09.2012. godine…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Regulatorne…

post-bars