Vrati se na vrh

21/12/2016

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 136. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 21.12.2016. godine, održana je 136. (stotinutridesetšesta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu sakupljanja, odvoza i odlaganja svih vrsta gradskog otpada, održavanja higijene javnih površina, kao i čišćenja snijega i otklanjanja poledice sa ulica grada na teritoriju grada Banja Luka, stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta ”TRŽNICA” d.o.o. Banja Luka nad gospodarskim subjektom ”ČISTOĆA” a.d. Banja Luka putem javne ponude za otkup dionica i stjecanjem većine dionica sa pravom glasa. Predmetnim Rješenjem je utvrđeno da gospodarski subjekt ”TRŽNICA” d.o.o. Banja Luka nije podnio Prijavu koncentracije u zakonski predviđenom roku, u smislu članka 16. stavak (1) Zakona o konkurenciji. Zbog nepodnošenja Prijave koncentracije u zakonom predviđenom roku, Rješenjem je izrečena novčana kazna gospodarskom subjektu ”TRŽNICA” d.o.o. Banja Luka u visini od 10.000,00 KM (desettisućakonvertibilnih maraka).

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije gospodarskog subjekta Amadeus IT Group S.A., Madrid, Republika Španija, radi nepostojanja koncentracije u smislu članka 12. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na veliko parfemima i kozmetikom na teritoriju Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Orbico d.o.o. za trgovinu Zagreb nad gospodarskim subjektom Everet International međunarodna trgovinska družba d.o.o. Ljubljana.

Zaključak o produljenju roka u postupku koji je pokrenut po Zahtjevu gospodarskog subjekta „Ortho Life“ d.o.o. Bihać, podnesen po odvjetniku Pešto Saninu protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanske županije radi kršenja članka 4. stavak (1) točka b), c) i d) i zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka b) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak pо Zahtjevu podnesenom od strane Udruge predstavnika stranih proizvođača lijekova u BiH protiv Vlade Županije Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1. točka b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka podnesen od strane gospodarskog subjekta Niskogradnja Marjanović d.o.o., Prijedor protiv gospodarskih subjekata Prijedorputevi a.d. Prijedor, Kozaraputevi a.d. Banja Luka, i Fortis grupe, radi kršenja odredbi članka 4. stavak (1) pod a) i d) i članka 10. stavak (2) pod a) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо zahtjevu gospodarskog subjekta Kim Tec Eko d.o.o. Vitez, broj: 02-26-3-026-II/16 od 21.7.2016. godine, protiv Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu ograničavanja tržišta.

Zaključak kojim se pokreće postupak pо zahtjevu Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Poliklinike doktor Nabil, i Poliklinike „Atrijum“ protiv Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Sarajevo i Ministarstva zdravstva Županije Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak 1) točke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po zahtjevu gospodarskog subjekta Triglav osiguranje d.d., Sarajevo, za davanje mišljenja o postojanju obveze prijave koncentracije u postupku preuzimanja dionica Sarajevostana d.d., Sarajevo.

Mišljenje po zahtjevu gospodarskog subjekta Bingo d.o.o. Tuzla o obvezi podnošenja prijave koncentracije u skladu sasukladno odredbama Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

З А К Љ У Ч А К о одбацивању…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars