Vrati se na vrh

14/02/2017

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 139. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 14.02.2017. godine, održana je 139. (stotinutridesetdeveta sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Zaključak o produljenju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka pokrenut po Zahtjevu gospodarskih subjekata Krka Farma d.o.o. Sarajevo i Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija protiv Vlade Žeupanije Sarajevo radi utvrđivanja usuglašenosti Odluke o pozitivnoj bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Županije Sarajevo broj: 02-05-22664/16 od 1. lipnja 2016. godine sa Zakonom o konkurenciji, a radi ocjene postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona. Nakon analize predstavljenog činjeničnog stanja, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da je rok za donošenje konačnog rješenja po Zaključku o pokretanju postupka potrebno produljiti za dodatna 3 (tri) mjeseca u smislu članka 41. stavak (2) Zakona.

Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane podnesenom od strane gospodarskih subjekata ”Zeochem” AG, 108-CH-8707 Uetikon am See, Švicarska i ”Alumina” d.o.o. Zvornik, kojim se traži pojedinačno izuzeće od zabrane Okvirnog ugovora o isporuci, a sukladno člancima 4. i 5. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja od strane gospodarskog subjekta „PD PLASTIKA“ d.o.o., Derventa u svezi sa postojanjem obveze podnošenja prijave koncentracije. Na temelju predstavljenog činjeničnog stanja, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 12. stavak (1) Zakona, te u tom smislu ne postoji obveza podnošenja prijave koncentracije.

Na 139. Sjednici Konkurencijskog vijeća usvojeni su i slijedeći interni akti:

Izvješće o izvršenom redovitom popisu temeljnih sredstava na dan 31.12.2016. godine.

Izvješće o financijskom upravljanju i kontroli za 2016. godinu.

Izvješće o provedenom postupku interne kontrole za razdobljе siječanj – prosinac 2016. godine.

Izvješće Komisije za popis novčanih sredstava, potraživanja i obveza sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

Izvješće o provođenju Srednjoročnog plana rada Konkurencijskog vijeća za 2016. godinu.

 
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

МИШЉЕЊЕ по захтјеву привредног субјекта „ПД ПЛАСТИКА“ д.о.о., ул. Книнска…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 140. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars