Vrati se na vrh

23/01/2020

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 63. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 23.01.2020. godine, održana je 63. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno slijedeće:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo podnesen protiv gospodarskog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo radi utvrđivanja zlouporabe vladajućeg položaja u smislu članka 10. stavak (2) točka b) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluge implementacije informacijske platforme za platne i druge elektroničke servise na području Bosne i Hercegovine koja je nastala osnivanjem gospodarskog subjekta ESP BH d.o.o. zajedničkim ulaganjem gospodarskog subjekta BH Telecom d.d., Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Comtrade d.o.o. i QSS d.o.o.

Predmetnim rješenjem je utvrđeno da su privredni gospodarski BH Telecom d.d., Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Comtrade d.o.o. i QSS d.o.o. proveli koncentraciju bez rješenja Konkurencijskog vijeća, u smislu članka 18. stavak (9) Zakona o konkurenciji, te je u smislu navedenog Konkurencijsko vijeće izreklo novčanu kaznu gospodarskim subjektima BH Telecom d.d. , Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Comtrade d.o.o.  i QSS d.o.o..

Rješenje kojim je utvrđeno da Federalno ministarstvo zdravstva donošenjem odredbe članka 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o opsegu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/14) sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu zdravstvenog nadzora nad kliconošama, uposlenim i drugim osobama na području Federacije Bosne i Hercegovine, ograničavanjem i kontrolom tržišta u smislu članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.

Rješenjem je naloženo Federalnom ministarstvu zdravstva da odmah uskladi odredbe Pravilnika o izmjenama Pravilnika o opsegu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti na način da se omogući da pravo na obavljanje sanitarnih pregleda imaju i privatne zdravstvene ustanove. Izričena je novčana kazna Federalnom ministarstvu zdravstva u visini od 25.000,00 (dvadesetpettisuća) KM zbog zaključenja zabranjenog sporazuma iz točke (1) ovog Rješenja i kršenja odredbi članka 4. stavak (1) točka b) Zakona o konkurenciji, sukladno članku 48. stavak (1) točka a) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev gospodarskog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv gospodarskog subjekta „BABIĆ“ d.o.o. i gospodarskog subjekta „BH Telecom“ d.d., radi postojanja zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak 1. točka b) i d) Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.

Rješenje (dopunsko) kojim se Rješenju Konkurencijskog vijeća broj: 04-26-2-008-41-II/16 od 05.12.2018. godine dodaje nova točka 3. koja glasi: “Podnositelj zahtjeva je na ovo Rješenje obvezan platiti administrativnu pristojbu u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM u korist Proračuna institucija Bosne i Hercegovine.”

Rješenje kojim se odobrava povrat novčanih sredstava gospodarskom subjektu Telemach d.o.o. Sarajevo uplaćenih na ime troškova postupka gospodarskom subjektu „BABIĆ“ d.o.o. po Rješenju Konkurencijskog vijeća broj: UP-03-26-3-011-70/17.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije podnesena od strane gospodarskog subjekta „Telekomunikacije Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, u kojoj je iskazana namjera stjecanja pojedinačne kontrole kupovinom 100% udjela u gospodarskom subjektu „Financ“ d.o.o. za trgovinu i usluge Banja Luka, radi nepostojanja obveze prijave koncentracije u smislu članka 14. stavak (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se produljuje rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka a po Zahtjevu gospodarskog subjekta Telemach d.o.o., zastupan po punomoćniku, odvjetniku Neveni Tomić Lučić, Banja Luka protiv gospodarskog subjekata Telekom Srbija a.d. Beograd, Republika Srbija i Javne medijske ustanove Radio Televizija Srbije, Beograd, Republika Srbija zbog sprječavanja, ograničavanja i narušavanja tržišne konkurencije u smislu članka 4. stavak 1. točka a), b), c), d) i e) i članka 10. stavak 2. točka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „AS Holding“ d.o.o. Tešanj o obvezi podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu gospodarskog subjekta Trgovinsko, prometno i uslužno društvo „Inpek-ze“ d.o.o. Zenica u svezi postojanjа obveze podnošenja prijave koncentracije kod planiranog stjecanja 100% udjela u Društvu za proivodnju, promet i usluge „DITAPEK“ d.o.o. Zenica.

Mišljenje po Zahtjevu Javnog preduzeća „Vodovod“ a.d. Prijedor o usklađenosti Nacrta Odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji za područje grada Prijedora sa Zakonom o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Rješenje po zajedničkoj Prijavi koncentracije privrednih subjekata BH Telecom, Franca…

Sljedeći

MIŠLJENJE po zahtjevu privrednog subjekta „AS Holding“ d.o.o. Tešanj, o…

post-bars