Vrati se na vrh

10/06/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 92. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 10.6.2014. godine, je održana 92. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje – smatra se dopuštenom koncentracija gospodarskog subjekta Agrokor d.d.,Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, i gospodarskog subjekta Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, u smislu članka 18. stavak (7) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je zaprimilo, dana 28. lipnja 2013. godine, Prijavu koncentracije gospodarskog subjekta Agrokor d.d. Zagreb, Republika Hrvatska, koji namjerava steči kontrolu nad gospodarskim subjektom Poslovni sistem Mercator d.d. Ljubljana, kupovinom 53,12% dionica.

Na temelju preliminarne analize podataka iz dokumentacije dostavljene uz Prijavu i dopunu Prijave, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da bez provedenog postupka nije moguće utvrditi i analizirati učinke predmetne koncentracije na mjerodavnim tržištima u Bosni i Hercegovini, te je donijelo Zaključak о pоkrеtаnju postupka ocjene predmetne koncentracije, dana 20. studenoga 2013. gоdinе.

Konkurencijsko vijeće u postupku je detaljno analizirati tržište trgovine na veliko i malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje u Bosni i Hercegovine (uključujući i tržišta entiteta / županija, kao i neke gradove gdje sudionici koncentracije imaju značajnije tržišne udjele.

Člankom 41. stavak (1) točka d) Zakona o konkurenciji je propisano da nakon donošenja Zaključka o pokretanju postupka ocjene koncentracije, Konkurencijsko vijeće treba donijeti konačno rješenje u roku od tri mjeseca. Međutim, u slučajevima kada se ocijeni da je za utvrđivanje činjeničnog stanja i ocjenu dokaza potrebno izvršiti dopunsko vještačenje ili analize, ili kada je riječ o osjetljivim gospodarskim granama ili tržištima, Konkurencijsko vijeće može produljiti rok za donošenje konačnog rješenja do tri mjeseca, o čemu obvezno u pisanoj formi treba obavijestiti stranku u postupku. U tom smislu Konkurencijsko vijeće je donijelo Zaključak o produljenu roka za tri mjeseca za donošenje konačne odluke, dana 18. veljače 2014. godine.

Članak 18. stavak (2) Zakon o konkurenciji propisuje da Konkurencijsko vijeće nakon provedenog postupka donošenjem konačnog rješenja može – ocijeniti koncentraciju dopuštenom, uvjetno odobriti uz provođenje odgovarajućih strukturalnih ili drugih mjera (npr. prodaje prodajnih prostora u nekim gradovima) ili zabraniti koncentraciju.

Konkurencijsko vijeće je informiralo Podnositelja prijave da konačna odluka u postupku nije donesena, iz razloga što se nisu ispunili zakonom propisani uvjeti za njeno donošenje, te se na temelju odredbi Zakona o konkurenciji smatra koncentracija dopuštenom.

Na poseban zahtjev Podnositelja prijave, Konkurencijsko vijeće je donijelo rješenje o dopuštenosti koncnetracije, sukladno članku 19. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija gospodarskih subjekata.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija, na tržištima fiksne telefonije, pružanja usluga internetu i distribucija radio i TV programa u Bosni i Hercegovini, koja će nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka, nad gospodarskim subjektom Logosoft d.o.o. Sarajevo, Igmanska 9, 71000 Sarajevo, kupovinom većine udjela u temeljnom kapitalu.

Konkurencijsko vijeće je analizom podataka, u smislu članka 17. Zakona o konkurenciji (posebice strukture mjerodavnog tržišta, tržišnih udjela sudionika koncentracije i konkurenata, dobrobiti potrošača) utvrdilo da gospodarski subjekt Logosoft na sva tri mjerodavna tržišta ima zanemarljive udjele, te nakon provođenja predmetne koncentracije neće doći po povećanja tržišnog udjela.

Mišljenje – Državna regulatorna komisija za električnu energiju, Miška Jovanovića 7, 75000 Tuzla (DERK), je podnijela Konkurencijskom vijeću Zahtjev za davanje mišljenja na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, Nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge, dana 22. svibnja 2014. godine.

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo predmetnu Metodologiju usklađenom s odredbama Zakona o konkurenciji.

Mišljenje – Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar (FERK), je podnijela Konkurencijskom vijeću Zahtjev za davanje mišljenja na Nacrt pravilnika o opskrbi kvalificiranih kupaca električnom energijom, zaprimljen dana 29. svibnja 2014. godine.

Nacrt Pravilnika je pripremljen na temelju članka 1. stavak (1), članka 13. i drugih odredbi Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni novine Federacije BiH“, broj 66/13).

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo predmetni Nacrt pravilnika usklađenim s odredbama Zakona o konkurenciji.

Kompletne tekstove usvojenih konačnih odluka možete naći na web stranici www.bihkonk.gov.ba.
Služba za odnose s javnošću

Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 02-26-2-028-145-II/11 od 04.09.2012. godine…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Regulatorne…

post-bars