Vrati se na vrh

09/10/2014

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE SA 97. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 9.10.2014. godine, održana je 97. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje po Zahtjevu Županijske farmaceutske komore Zeničko-dobojske županiјe, Zenica protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojske županije, Zenica, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz članka 4. stavak (1) točke e) Zakona o konkurenciji.
Konkurencijsko vijeće jе analizom mjerodavnih podataka, prikupljenih tijekom postupka, utvrdilo da članak 13. Modela ugovara kao sastavnog dijela Jedinstvene metodologije kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove predstavlja kršenje članka 4. stavak (1) točka e) Zakona o konkurenciji.
Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, Konkurencijsko vijeće je zaključilo da odredba Modela ugovora koja se odnosi na primjenu Kolektivnog ugovora i na visinu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za sve uposlenike po svojoj prirodi nije u svezi sa predmetom samog Modela ugovora, te stoga predstavlja zabranjeni sporazum u smislu članka 4. stavak (1) točke e) Zakona.
Također, Konkurencijsko vijeće je analizom mjerodavnih podataka, prikupljenih tijekom postupka, utvrdilo da ZZO Zeničko-dobojske županije, svojim postupanjem nije zaključio zabranjeni sporazum iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona, da Odluka o izmjeni odluke o visini naknade sa ugovornim ljekarnama Zavoda zdravstvenog osiguranje Zeničko-dobojske županije ne predstavlja zabranjeni sporazum iz članka 4. stavak (1) točka b) Zakona.

Služba za odnose s javnošću
Kabinet Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

RJEŠENJE po Zahtjevu Kantonalne farmaceutske komore Zeničko-dobojskog kantona, Zenica protiv…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 02-26-2-028-145-II/11 od 04.09.2012. godine…

post-bars