Vrati se na vrh

30/03/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 125. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 30.03.2016. godine, održana je 125. (stotinudvadesetpeta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je utvrđeno da je privredni subjekt „Audience Measurement“ d.o.o. Sarajevo, odredbom člana 9. tipskog Ugovora o mjerenju TV gledanosti za 2014., 2015. i 2016. godinu i odredbom člana 3. Ugovora o mjerenju TV gledanosti za 2014., 2015. i 2016. godinu koji je zaključio sa Radio – televizijom Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, kojim odredbama je regulirana cijena usluge i način plaćanja, zloupotrijebio dominantni položaj na relevantnom tržištu pružanja usluga mjerenja tv gledanosti u Bosni i Hercegovini, na način da je prema klijentima primijenio različite uslove za istu ili sličnu vrstu poslova, na relevantnom tržištu, u smislu člana 10. stav (2) tačka c) Zakona o konkurenciji, čime ih je doveo u neravnopravan i nepovoljan konkurentski položaj.

Utvrđeno je da je privredni subjekt „Audience Measurement“ d.o.o. Sarajevo, zloupotrijebio dominantni položaj na relevantnom tržištu pružanja usluga mjerenja tv gledanosti u Bosni i Hercegovini, članom 3. tipskog Ugovora o mjerenju TV gledanosti za 2014., 2015. i 2016. godinu na način da je uslovljavao privredne subjekte Pink BH Company“ d.o.o. Sarajevo, „Fabrika“ d.o.o. Sarajevo, „P Plus“ d.o.o. Sarajevo, „S.V.-R.SA“ d.o.o. Sarajevo, „Hayat“ d.o.o. Sarajevo, i „Direct Media“ d.o.o. Sarajevo i druge klijente da prihvate dodatne obaveze koje po svojoj prirodi nemaju veze sa predmetom ugovora o mjerenju TV gledanosti, u smislu člana 10. stav (2) tačka d) Zakona o konkurenciji.

Zabranjeno je privrednom subjektu „Audience Measurement“ d.o.o. Sarajevo svako buduće postupanje utvrđeno u tačkama 1.i 2. dispozitiva predmetnog Rješenja, kao i svako drugo postupanje na relevantnom tržištu koje bi privredne subjekte ili fizička lica dovelo u neravnopravan položaj na relevantnom tržištu u smislu člana 11. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Naloženo je privrednom subjektu „Audience Measurement“ d.o.o. Sarajevo da učini javno dostupnim Cjenovnik usluga mjerenja TV gledanosti sa jasno utvrđenim, nedvosmislenim i transparentnim kriterijima i cijenama, koji bi bili identični za sve potencijalne korisnike usluge, te da zaključi ugovor o mjerenju TV gledanosti sa svim zainteresovanim privrednim subjektima pod jednakim uslovima, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rješenja, te da Konkurencijskom vijeću dostavi na uvid dokaze o izvršenju.

Izrečena je novčana kazna privrednom subjektu „Audience Measurement“ d.o.o. Sarajevo zbog kršenja Zakona utvrđenih u tačkama 1. i 2. ovog Rješenja, u visini od 30.000,00 KM, u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Izrečena je novčana kazna privrednom subjektu „Audience Measurement“ d.o.o. Sarajevo, zbog ne postupanja po zahtjevu Konkurencijskog vijeća u smislu člana 35. Zakona, 5.000,00 KM, u skladu sa članom 49. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji.

Odbijen je zajednički Zahtjev privrednih subjekata „Pink BH Company“ d.o.o. Sarajevo, „Fabrika“ d.o.o. Sarajevo, „P Plus“ d.o.o. Sarajevo, „S.V.-R.SA“ d.o.o. Sarajevo, 71000 Sarajevo, „Hayat“ d.o.o. Sarajevo, i „Direct Media“ d.o.o. Sarajevo, protiv privrednog subjekta „Audience Measurement“ d.o.o. Sarajevo, podnesen radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačke a) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Rješenje o privremenoj mjeri kojim je usvojen Zahtjev za određivanje privremene mjere podnesen od strane privrednog subjekta Ekopak – Društvo za postupanje sa ambalažnim otpadom d.o.o. Sarajevo. Istim Rješenjem je naloženo Federalnom ministarstvu okoliša i turizma da privremeno stavi van snage i primjene Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom broj: 04-23-1334/15 od 21.01.2016. godine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 8/16). Privremena mjera je određena u trajanju od tri mjeseca i istu je moguće produžiti ukoliko to bude potrebno i opravdano u smislu člana 40. stav (2) Zakona.

Zaključak kojim se odbacuje Zahtjev privrednih subjekata Ledo d.d. za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane, Zagreb, Republika Hrvatska i Mars South Central Europa GmbH, Republika Austrija za pojedinačno izuzeće Ugovora o distribuciji od zabrane radi nepostojanja uslova za pokretanje postupka.

Zaključak kojim se odbacuje prijava koncentracije privrednog subjekta PETROL, Slovenska energetska družba, d.d. Ljubljana, Republika Slovenija, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije privrednog subjekta Mješoviti Holding ”Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje – Zavisno preduzeće ”Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad i privrednog subjekta Mješoviti Holding ”Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće a.d. Trebinje, radi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je pоkrеnut postupak pо zahtjevu podnesenom od Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini protiv Vlade Tuzlanskog kantona, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1) tačke b) i d) Zakona o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu privrednih…

Sljedeći

Z A K LJ U Č A K o odbacivanju…

post-bars