Vrati se na vrh

15/09/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 132. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 15.09.2016. godine, održana je 132. (stotinutridesetdruga) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se smatra da privredni subjekti „Radio – televizija Bosne i Hercegovine“, „Radio – televizija Republike Srpske“ i „Radio – televizija Federacije Bosne i Hercegovine“, u skladu sa članom 11. stav (2) Zakona o konkurenciji, ne zloupotrebljavaju dominantan položaj u smislu člana 10. stav (2) tačke a), c) i d) istog Zakona.

Zaključak kojim je produžen rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku za pokretanje postupka pokrenut po Zahtjevu privrednog subjekta Bosmekni Trans d.o.o. Zenica radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačka b), c) i d) i člana 10. Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije fizičkih lica Raifa Čolića i Ekrema Hanića, kojom se osniva privredni subjekat „AREX GROUP“ d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Brčko distrikt BiH, radi nepostojanja koncentracije u smislu Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta „MG Mind“ d.o.o. Mrkonjić Grad radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije.

Zaključak za pokretanje postupka pо Zahtjevu privrednih subjekata Krka Farma d.o.o. Sarajevo, i Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.

Zaključak za pokretanje postupaka pо Zahtjevu privrednog subjekta „ORTHO LIFE“ d.o.o. Bihać protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona Bihać radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja iz člana 10. stav (2) tačke b) i c) i postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Swisslion Group d.o.o. Novi Sad, Srbija, za davanje mišljenja Konkurencijskog vijeća BiH o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja privrednog subjekta Ekopak d.o.o. Sarajevo o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije, u smislu Zakona o konkurenciji, podnesen putem advokata Samira Čengića iz Sarajeva.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja privrednog subjekta Oracle BH d.o.o., Sarajevo, a u vezi zaštite tržišne konkurencije u IT sektoru na tržištu Bosne i Hercegovine.
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

М И Ш Љ Е Њ Е по захтјеву привредног…

Sljedeći

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVU SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA

post-bars