Vrati se na vrh

21/12/2016

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 136. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 21.12.2016. godine, održana je 136. (stotinutridesetšesta) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija koja će nastati na tržištu sakupljanja, odvoza i odlaganja svih vrsta gradskog otpada, održavanja higijene javnih površina, kao i čišćenja snijega i otklanjanja poledice sa ulica grada na teritoriji grada Banja Luka, stjecanjem kontrole privrednog subjekta ”TRŽNICA” d.o.o. Banja Luka nad privrednim subjektom ”ČISTOĆA” a.d. Banja Luka putem javne ponude za otkup dionica i stjecanjem većine dionica sa pravom glasa. Predmetnim Rješenjem je utvrđeno da privredni subjekt ”TRŽNICA” d.o.o. Banja Luka nije podnio Prijavu koncentracije u zakonski predviđenom roku, u smislu člana 16. stav (1) Zakona o konkurenciji. Zbog nepodnošenja Prijave koncentracije u zakonom predviđenom roku, Rješenjem je izrečena novčana kazna privrednom subjektu ”TRŽNICA” d.o.o. Banja Luka u visini od 10.000,00 KM (desethiljada konvertibilnih maraka).

Zaključak kojim je odbačena Prijava koncentracije privrednog subjekta Amadeus IT Group S.A., Madrid, Republika Španija, radi nepostojanja koncentracije u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim je ocijenjena dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na veliko parfemima i kozmetikom na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Orbico d.o.o. za trgovinu Zagreb nad privrednim subjektom Everet International međunarodna trgovinska družba d.o.o. Ljubljana.

Zaključak o produženju roka u postupku koji je pokrenut po Zahtjevu privrednog subjekta „Ortho Life“ d.o.o. Bihać, podnesen po advokatu Pešto Saninu protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona radi kršenja člana 4. stav (1) tačka b), c) i d) i zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka b) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pokreće postupak pо Zahtjevu podnesenom od strane Udruženja predstavnika stranih proizvođača lijekova u BiH protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka b) i d) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо Zahtjevu za pokretanje postupka podnesen od strane privrednog subjekta Niskogradnja Marjanović d.o.o., Prijedor protiv privrednih subjekata Prijedorputevi a.d. Prijedor, Kozaraputevi a.d. Banja Luka, i Fortis grupe, radi kršenja odredbi člana 4. stav (1) pod a) i d) i člana 10. stav (2) pod a) i c) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se pоkrеćе postupak pо zahtjevu privrednog subjekta Kim Tec Eko d.o.o. Vitez, broj: 02-26-3-026-II/16 od 21.7.2016. godine, protiv Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu ograničavanja tržišta.

Zaključak kojim se pokreće postupak pо zahtjevu Privatne ginekološke ordinacije „Clarus“, Poliklinike doktor Gežo, Poliklinike doktor Kozarić, Poliklinike doktor Nabil, i Poliklinike „Atrijum“ protiv Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo i Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1) tačke a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta Triglav osiguranje d.d., Sarajevo, za davanje mišljenja o postojanju obaveze prijave koncentracije u postupku preuzimanja dionica Sarajevostana d.d., Sarajevo.

Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta Bingo d.o.o. Tuzla o obavezi podnošenja prijave koncentracije u skladu sa odredbama Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

З А К Љ У Ч А К о одбацивању…

Sljedeći

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

post-bars