Vrati se na vrh

14/02/2017

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 139. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 14.02.2017. godine, održana je 139. (stotinutridesetdeveta sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Zaključak o produženju roka za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka pokrenut po Zahtjevu privrednih subjekata Krka Farma d.o.o. Sarajevo i Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Republika Slovenija protiv Vlade Kantona Sarajevo radi utvrđivanja usaglašenosti Odluke o pozitivnoj bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo broj: 02-05-22664/16 od 1. juna 2016. godine sa Zakonom o konkurenciji, a radi ocjene postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona. Nakon analize predstavljenog činjeničnog stanja, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da je rok za donošenje konačnog rješenja po Zaključku o pokretanju postupka potrebno produžiti za dodatna 3 (tri) mjeseca u smislu člana 41. stav (2) Zakona.

Zaključak kojim je pokrenut postupak pо Zahtjevu za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane podnesenom od strane privrednih subjekata ”Zeochem” AG, 108-CH-8707 Uetikon am See, Švicarska i ”Alumina” d.o.o. Zvornik, kojim se traži pojedinačno izuzeće od zabrane Okvirnog ugovora o isporuci, a u skladu sa članovima 4. i 5. Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu za davanje mišljenja od strane privrednog subjekta „PD PLASTIKA“ d.o.o., Derventa u vezi sa postojanjem obaveze podnošenja prijave koncentracije. Na osnovu predstavljenog činjeničnog stanja, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da nisu ispunjeni uslovi iz člana 12. stav (1) Zakona, te u tom smislu ne postoji obaveza podnošenja prijave koncentracije.

Na 139. Sjednici Konkurencijskog vijeća usvojeni su i slijedeći interni akti:

Izvještaj o izvršenom redovnom popisu osnovnih sredstava na dan 31.12.2016. godine.

Izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli za 2016. godinu.

Izvještaj o provedenom postupku interne kontrole za period januar – decembar 2016. godine.

Izvještaj Komisije za popis novčanih sredstava, potraživanja i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.

Izvještaj o provođenju Srednjoročnog plana rada Konkurencijskog vijeća za 2016. godinu.

 
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

МИШЉЕЊЕ по захтјеву привредног субјекта „ПД ПЛАСТИКА“ д.о.о., ул. Книнска…

Sljedeći

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 140. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I…

post-bars