Vrati se na vrh

08/05/2017

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 2. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

 

U Sarajevu, 08.05.2017. godine, održana je 2. (druga) sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je utvrđeno pojedinačno izuzeće od zabrane Okvirnog ugovora o isporuci zaključenog dana 14.09.2016. godine između privrednih subjekata ”Zeochem” AG, Uetikon am See, Švicarska i ”Alumina” d.o.o. Zvornik, u smislu člana 4. stavovi (1) i (3) i člana 5. Zakona o konkurenciji. Pojedinačno izuzeće od zabrane Okvirnog ugovora o isporuci iz tačke (1) dispozitiva ovog Rješenja utvrđeno je na vremenski period od 5 (pet) godina i važit će od dana njegovog zaključenja, u skladu sa članom 6. stav (5) Zakona o konkurenciji (“Službeni glasnik BiH”, br. 48/05, 76/07 i 80/09).

Zaključak o obustavljanju postupka pokrenut po Zahtjevu privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo protiv privrednih subjekata „Tibra – Pacific“ d.o.o. Kiseljak, „Nova Otoka“ d.o.o. Kiseljak, „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, i „Logosoft“ d.o.o. Sarajevo radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. Zakona o konkurenciji.
Konkurencijsko vijeće

Prethodni

R J E Š E NJ E po Zahtjevu za…

Sljedeći

Zaključak o obustavljanju postupka Telemach vs Tibra Pacific

post-bars