Vrati se na vrh

18/07/2019

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 56. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 18.07.2019. godine, održana je 56. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim je ocijenjena uslovno dopuštenom koncentracija na tržištu maloprodaje fiksne telefonije, mobilne telefonije, tržištu pružanja usluga Interneta, te na tržištu distribucije radio i TV programa, na teritoriju Bosne i Hercegovine, koja će nastati stjecanjem kontrole privrednog subjekta Mtel a.d. Banja Luka nad privrednim subjektom „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj, kupovinom većinskog udjela u privrednom subjektu „Elta-Kabel“ d.o.o. Doboj.

Zaključak o vještačenju kojim se određuje da će Kornelija Nikolić, stalni sudski vještak ekonomske struke izvesti dokaz finansijskim vještačenjem u postupku pokrenutom po Zahtjevu privrednog subjekta Ekoteh d.o.o. Mostar protiv Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u smislu člana 10. stav (2) tačka b) Zakona.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

R J E Š E NJ E po Prijavi koncentracije…

Sljedeći

O B A V J E Š T E NJ…

post-bars