Vrati se na vrh

23/01/2020

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 63. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 23.01.2020. godine, održana je 63. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno sljedeće:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo podnesen protiv privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d. Sarajevo radi utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja u smislu člana 10. stav (2) tačka b) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu pružanja usluge implementacije informacijske platforme za platne i druge elektronske servise na području Bosne i Hercegovine koja je nastala osnivanjem privrednog subjekta ESP BH d.o.o. zajedničkim ulaganjem privrednog subjekta BH Telecom d.d., Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Comtrade d.o.o. i QSS d.o.o.

Predmetnim rješenjem je utvrđeno da su privredni subjekti BH Telecom d.d., Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Comtrade d.o.o. i QSS d.o.o. proveli koncentraciju bez rješenja Konkurencijskog vijeća, u smislu člana 18. stav (9) Zakona o konkurenciji, te je u smislu navedenog Konkurencijsko vijeće izreklo novčanu kaznu privrednim subjektima BH Telecom d.d. , Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Comtrade d.o.o.  i QSS d.o.o..

Rješenje kojim je utvrđeno da Federalno ministarstvo zdravstva donošenjem odredbe člana 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/14) sprječava, ograničava i narušava konkurenciju na tržištu zdravstvenog nadzora nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama na području Federacije Bosne i Hercegovine, ograničavanjem i kontrolom tržišta u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, što predstavlja zabranjeni sporazum.

Rješenjem je naloženo Federalnom ministarstvu zdravstva da odmah uskladi odredbe Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obimu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti na način da se omogući da pravo na obavljanje sanitarnih pregleda imaju i privatne zdravstvene ustanove. Izričena je novčana kazna Federalnom ministarstvu zdravstva u visini od 25.000,00 (dvadesetpethiljada) KM zbog zaključenja zabranjenog sporazuma iz tačke (1) ovog Rješenja i kršenja odredbi člana 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, u skladu sa članom 48. stav (1) tačka a) Zakona o konkurenciji.

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta „Telemach“ d.o.o. Sarajevo, podnesen protiv privrednog subjekta „BABIĆ“ d.o.o. i privrednog subjekta „BH Telecom“ d.d., radi postojanja zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav 1. tačka b) i d) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Rješenje (dopunsko) kojim se Rješenju Konkurencijskog vijeća broj: 04-26-2-008-41-II/16 od 05.12.2018. godine dodaje nova tačka 3. koja glasi: “Podnosilac zahtjeva je na ovo Rješenje obavezan platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 3.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.”

Rješenje kojim se odobrava povrat novčanih sredstava privrednom subjektu Telemach d.o.o. Sarajevo uplaćenih na ime troškova postupka privrednom subjektu „BABIĆ“ d.o.o. po Rješenju Konkurencijskog vijeća broj: UP-03-26-3-011-70/17.

Zaključak kojim se odbacuje Prijava koncentracije podnesena od strane privrednog subjekta „Telekomunikacije Republike Srpske“ a.d. Banja Luka, u kojoj je iskazana namjera sticanja pojedinačne kontrole kupovinom 100% udjela u privrednom subjektu „Financ“ d.o.o. za trgovinu i usluge Banja Luka, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

Zaključak kojim se produžava rok za donošenje konačnog rješenja za dodatna 3 (tri) mjeseca u postupku koji se vodi pred Konkurencijskim vijećem po Zaključku o pokretanju postupka a po Zahtjevu privrednog subjekta Telemach d.o.o., zastupan po punomoćniku, advokatu Neveni Tomić Lučić, Banja Luka protiv privrednog subjekata Telekom Srbija a.d. Beograd, Republika Srbija i Javne medijske ustanove Radio Televizija Srbije, Beograd, Republika Srbija zbog sprečavanja, ograničavanja i narušavanja tržišne konkurencije u smislu člana 4. stav 1. tačka a), b), c), d) i e) i člana 10. stav 2. tačka a), b), c) i d) Zakona o konkurenciji.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta „AS Holding“ d.o.o. Tešanj o obavezi podnošenja prijave koncentracije.

Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Trgovinsko, prometno i uslužno društvo „Inpek-ze“ d.o.o. Zenica u vezi postojanjа obaveze podnošenja prijave koncentracije kod planiranog sticanja 100% udjela u Društvu za proivodnju, promet i usluge „DITAPEK“ d.o.o. Zenica.

Mišljenje po Zahtjevu Javnog preduzeća „Vodovod“ a.d. Prijedor o usklađenosti Nacrta Odluke o javnom vodovodu i javnoj kanalizaciji za područje grada Prijedora sa Zakonom o konkurenciji.

 

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Rješenje po zajedničkoj Prijavi koncentracije privrednih subjekata BH Telecom, Franca…

Sljedeći

MIŠLJENJE po zahtjevu privrednog subjekta „AS Holding“ d.o.o. Tešanj, o…

post-bars