Vrati se na vrh

31/07/2017

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 8. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 31.07.2017. započeta je 8. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH koja je nastavljena i završena 04.08.2017. godine, a na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija koja će nastati na relevantnom tržištu veleprodaje suhog građevinskog maltera, suhog fasadnog maltera, pastastog fasadnog maltera i maltera za ljepljenje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, kojom privredni subjekt Baumit Beteiligungen GmbH, Waldegg, Austrija stiče 100% udjela u društvu w&p Baustoffe GmbH, Klagenfurt, Austria i žigovima i domenima BAUMIT i KEMA, a koji su svi dio sektora za građevinske materijale Wietersdorfer grupe.
Zaključak kojim se pokreće postupak za ocjenu koncentracije u smislu člana 17. i 18. Zakona o konkurenciji koja se odnosi na sticanje isključive kontrole nad poslovnim aktivnostima koje se tiču fosfata za životinjsku hranu privrednog subjekta Elixir Prahovo, Industrija hemijskih proizvoda Prahovo, Prahovo, R. Srbija od strane privrednog subjekta Timab Industries S.A.S., Dinard, R. Francuska u smislu člana 12. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji.
Mišljenje po Zahtjevu privrednog subjekta Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće a.d Trebinje. Prema usvojenom mišljenu, Konkurencijsko vijeće smatra da u predmetnom slučaju ne postoji obaveza prijave koncentracije u smislu člana 16. stav (1) Zakona, s tim da se prijava namjere koncentracije može podnijeti u smislu člana 16. stav (2) Zakona ako su ispunjeni uslovi iz člana 12. (oblik koncentracije) i člana 14. Zakona.
Mišljenje po zahtjevu privrednog subjekta Amko Komerc d.o.o., Sarajevo, o postojanju obaveze podnošenja prijave koncentracije. Konkurencijsko vijeće je primjenom navedenih odredbi, a na osnovu podataka koji su dati od strane Podnosioca zahtjeva, utvrdilo da nisu ispunjeni uslovi iz člana 12. Zakona o konkurenciji, odnosno da se navedeno pripajanje ne smatra koncentracijom, te da samim tim ne postoji obaveza prijave iste.

Konkurencijsko vijeće

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по пријави концентрације…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu privrednog…

post-bars