Vrati se na vrh

22/04/2021

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 86. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, 22.04.2021. godine, održana je 86. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje kojim je utvrđeno da je privredni subjekt United Media S.à.r.l., Veliko Vojvodstvo Luksemburg, putem zastupnika privrednog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo zloupotrijebio dominantan položaj na tržištu Bosne i Hercegovine, u smislu člana 10. stav (2) tačka b) i c) Zakona o konkurenciji, odbijanjem poslovanja radi zaključenja ugovora o distribuciji za DTH sistem prenosa sa privrednim subjektom Mtel a.d. Banja Luka.
Rješenjem je naloženo privrednom subjektu United Media S.à.r.l. putem zastupnika privrednog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo da u roku od 60 dana dostavi komercijalno-tehničku ponudu za distribuciju Sport Klub kanala za DTH sistem prenosa privrednom subjektu Mtel a.d. Banja Luka.
Naloženo je privrednom subjektu United Media S.à.r.l., putem zastupnika privrednog subjekta „Sport Klub“ d.o.o. Sarajevo da u roku od 60 dana dopuni Opće uvjete pružanja usluga, na način da jasno, transprentno, nediskriminirajuće definira način dostavljanja ponude i zaključenja ugovora za DTH sistem prenosa.
Izrečena je novčana kazna privrednom subjektu United Media S.à.r.l., Veliko Vojvodstvo Luksemburg, zbog kršenja Zakona utvrđenog ovim Rješenja u visini od 250.000,00 KM, u smislu člana 48. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji, koju je dužan platiti u roku od 8 (osam) dana od dana prijema ovog Rješenja.
Na 86. sjednici Konkurencijskog vijeća BiH je također usvojen Srednjoročni program rada Vijeća ministara 2022-2024.

Konkurencijsko vijeće BiH

Prethodni

Rješenje po Zahtjevu za pokretanje postupka privrednog subjekta Mtel a.d.…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu privrednog…

post-bars