Vrati se na vrh

07/05/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 89. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 7.5.2014. godine, je održana 89. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje kojim se odbija Zahtjev privrednog subjekta „Elektrokontakt SA“ d.o.o., Paromlinska 68, 71000 Sarajevo, protiv privrednog subjekta Javno preduzeće “Elektroprivreda BiH“ d.d., Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo i privrednog subjekta Javno preduzeće „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo Zavisno društvo „Eldis-tehnika“ d.o.o. Sarajevo, Blažujski drum bb, Ilidža, 71000 Sarajevo, za utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja, u smislu člana 10. stav (2) tačke a) i b) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

Ovim Rješenjem je izvršena Presuda Suda Bosne i Hercegovine, od dana 29.1.2014. godine, kojom je Sud Bosne i Hercegovine uvažio Tužbu privrednog subjekta „Elektrokontakt SA“ d.o.o., i poništio Rješenje Konkurencijskog vijeća od dana 25.2.2011. godine, te naložio Konkurencijskom vijeću ponovno rješavanje predmeta.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na relevantnom tržištu distribucije radio i televizijskog programa na području Banja Luke i Laktaša, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka nad privrednim subjektom Elnet d.o.o. Laktaši, Karađorđeva bb, 78250 Laktaši, kupovinom većinskog udjela u osnovnom kapitalu.

Konkurencijsko vijeće je analizom podataka (posebno strukture relevantnog tržišta, tržišnih udjela učesnika koncentracije i konkurenata) utvrdilo da provođenje koncentracije ne može imati za posljedicu negativne efekte, koji mogu značajno narušiti efikasnu tržišnu konkurenciju na relevantnom tržištu.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija, na relevantnom tržištu distribucije televizijskog programa i pružanja internet usluga, nastala sticanjem kontrole privrednog subjekta „Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 216, 71000 Sarajevo nad privrednim subjektom „ART NET“ d.o.o. Kiseljak, Administrativni poslovni centar bb, 71250 Kiseljak, i privrednim subjektaom „VI-NET” d.o.o. Visoko Društvo za instalitranje distributivnih sistema, Burića 5, 71300 Visoko, kupovinom većinskog udjela u osnovnom kapitalu.

Konkurencijsko vijeće postupak ocjene predmetnih koncentracija je pokrenulo po službenoj dužnosti jer je analizom podataka i dokumentacije ocijenilo da postoji osnovana sumnja da predmetne koncentracije nisu prijavljenje Konkurencijskom vijeću u utvrđenom roku, u smislu člana 16. stav (1) Zakona o konkurenciji, i da su provedene bez rješenja Konkurencijskog vijeća, u smislu člana 18. stav (9) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da će doći do određenog povećanja udjela na relevantnom tržištu nakon provođenja predmetnih koncentracija, ali smatra da neće doći do ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije na tim tržištima, jer su na tim relevantnim tržištima prisutni i drugi kablovski operateri, uključujući i javne operatere.

Radi nepodnošenja prijave koncentracije i provođenja navedenih koncentracije bez rješenja, izričena je novčana kazna privrednom subjektu „Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 53.000,00.

Zaključak o obustavljanju postupka pokrenutoog po Prijavi koncentracije privrednih subjekata „Opresa“d.d. Sarajevo Džemala Bijedića185, 71000 Sarajevo, „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo, Radenka Abazovića 1, 71000 Sarajevo, „Riva“ d.o.o. Tuzla, Muftije Efendije Kurta 1, Tuzla;„Riva“ d.o.o. Brčko, Braće Kobića 14, 76300 Brčko i „Riva Company“ d.o.o. Doboj, Dobojskih brigada bb, 74000 Doboj, radi odustajanja Podnosioca prijave.

Konkurencijsko vijeće je zaprimilo dana 20.9.2013. godine Prijavu koncentracije privrednog subjekta „Opresa“d.d. Sarajevo, kojom namjerava, zajedno sa privrednim subjektima „Duhanpromet“ d.o.o. Sarajevo, „Riva“ d.o.o. Tuzla, „Riva“ d.o.o. Brčko, i „Riva Company“ d.o.o. Doboj, osnovati novi privredni subjekt putem zajedničkog ulaganja na dugoročnoj osnovi.
Služba za odnose s javnošću

Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Р Ј Е Ш Е Њ Е по Пријави концентрације…

Sljedeći

R J E Š E NJ E o koncentraciji privrednog…

post-bars