Vrati se na vrh

10/06/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 92. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 10.6.2014. godine, je održana 92. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:

Rješenje – smatra se dopuštenom koncentracija privrednog subjekta Agrokor d.d.,Trg Dražena Petrovića 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, i privrednog subjekta Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, u smislu člana 18. stav (7) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće je zaprimilo, dana 28. juna 2013. godine, Prijavu koncentracije privrednog subjekta Agrokor d.d. Zagreb, Republika Hrvatska, koji namjerava steči kontrolu nad privrednim subjektom Poslovni sistem Mercator d.d. Ljubljana, kupovinom 53,12% dionica.

Na osnovu preliminarne analize podataka iz dokumentacije dostavljene uz Prijavu i dopunu Prijave, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da bez provedenog postupka nije moguće utvrditi i analizirati efekte predmetne koncentracije na relevantnim tržištima u Bosni i Hercegovini, te je donijelo Zaključak о pоkrеtаnju postupka ocjene predmetne koncentracije, dana 20. novembra 2013. gоdinе.

Konkurencijsko vijeće u postupku je detaljno analizirati tržište trgovine na veliko i malo prehrambenim proizvodima i robom široke potrošnje u Bosni i Hercegovine (uključujući i tržišta entiteta / kantona, kao i neke gradove gdje učesnici koncentracije imaju značajnije tržišne udjele.

Članom 41. stav (1) tačka d) Zakona o konkurenciji je propisano da nakon donošenja Zaključka o pokretanju postupka ocjene koncentracije, Konkurencijsko vijeće treba donijeti konačno rješenje u roku od tri mjeseca. Međutim, u slučajevima kada se ocijeni da je za utvrđivanje činjeničnog stanja i ocjenu dokaza potrebno izvršiti dopunsko vještačenje ili analize, ili kada je riječ o osjetljivim privrednim granama ili tržištima, Konkurencijsko vijeće može produžiti rok za donošenje konačnog rješenja do tri mjeseca, o čemu obavezno u pisanoj formi treba obavijestiti stranku u postupku. U tom smislu Konkurencijsko vijeće je donijelo Zaključak o produženju roka za tri mjeseca za donošenje konačne odluke, dana 18. februara 2014. godine.

Član 18. stav (2) Zakon o konkurenciji propisuje da Konkurencijsko vijeće nakon provedenog postupka donošenjem konačnog rješenja može – ocijeniti koncentraciju dopuštenom, uslovno odobriti uz provođenje odgovarajućih strukturalnih ili drugih mjera (npr. prodaje prodajnih prostora u nekim gradovima) ili zabraniti koncentraciju.

Konkurencijsko vijeće je informisalo Podnosioca prijave da konačna odluka u postupku nije donesena, iz razloga što se nisu ispunili zakonom propisani uslovi za njeno donošenje, te se na osnovu odredbi Zakona o konkurenciji smatra koncentracija dopuštenom.

Na poseban zahtjev Podnosioca prijave, Konkurencijsko vijeće je donijelo rješenje o dopuštenosti koncnetracije, u skladu sa članom 19. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

Rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija, na tržištima fiksne telefonije, pružanja usluga internetu i distribucija radio i TV programa u Bosni i Hercegovini, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 93, 78000 Banja Luka, nad privrednim subjektom Logosoft d.o.o. Sarajevo, Igmanska 9, 71000 Sarajevo, kupovinom većine udjela u osnovnom kapitalu.

Konkurencijsko vijeće je analizom podataka, u smislu člana 17. Zakona o konkurenciji (posebno strukture relevantnog tržišta, tržišnih udjela učesnika koncentracije i konkurenata, dobrobiti potrošača) utvrdilo da privredni subjekt Logosoft na sva tri relevantna tržišta ima zanemarljive udjele, te nakon provođenja predmetne koncentracije neće doći po povećanja tržišnog udjela.

Mišljenje – Državna regulatorna komisija za električnu energiju, Miška Jovanovića 7, 75000 Tuzla (DERK), je podnijela Konkurencijskom vijeću Zahtjev za davanje mišljenja na Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, Nezavisnog operatera sistema i pomoćne usluge, dana 22. maja 2014. godine.

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo predmetnu Metodologiju usklađenom s odredbama Zakona o konkurenciji.

Mišljenje – Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Blajburških žrtava 33, 88000 Mostar (FERK), je podnijela Konkurencijskom vijeću Zahtjev za davanje mišljenja na Nacrt pravilnika o opskrbi kvalificiranih kupaca električnom energijom, zaprimljen dana 29. maja 2014. godine.

Nacrt Pravilnika je pripremljen na osnovu člana 1. stav (1), člana 13. i drugih odredbi Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službeni novine Federacije BiH“, broj 66/13).

Konkurencijsko vijeće je ocijenilo predmetni Nacrt pravilnika usklađenim s odredbama Zakona o konkurenciji.

Kompletne tekstove usvojenih konačnih odluka možete naći na web stranici www.bihkonk.gov.ba.
Služba za odnose s javnošću

Ured Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 02-26-2-028-145-II/11 od 04.09.2012. godine…

Sljedeći

M I Š LJ E NJ E po Zahtjevu Regulatorne…

post-bars