Vrati se na vrh

 TAIEX – Pravo tržišne konkurencije EU i njegova implementacija u domaće zakonodavstvo
31/01/2024

TAIEX – Pravo tržišne konkurencije EU i njegova implementacija u domaće zakonodavstvo

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je u periodu 17-18 januara 2024. godine u Sarajevu uz podršku TAIEX Sekretarijata organizovalo radionicu pod nazivom Pravo tržišne konkurencije EU i njegova implementacija u domaće zakonodavstvo.

Predavačice na Radionici su bile ekspertice iz Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Hrvatske (AZTN) dr. Mirtа Kapural, predsjednica Agencije i mr. Branimirа Kovačević, šefica odjela za međunarodnu saradnju Agencije.

Tema Radionice je bila harmonizacija domaćeg zakonodavstva sa legislativom EU iz oblasti tržišne konkurencije, izazovi koji se javljaju u praksi na tom putu, kao i naučene lekcije i korisna iskustva o čemu su tokom dvodnevne Radionice govorile predavačice iz Republike Hrvatske.

Radionicu je uvodnim obraćanjem otvorila predsjednica Konkurencijskog vijeća Adisa Begić, zahvalivši se prisutnima na velikom interesovanju za ovu Radionicu, nakon čega je Aida Mujagić, stručna savjetnica za konkurenciju ukratko izložila zakonodavni okvir zaštite tržišne konkurencije u Bosni i Hercegovini, njegovu primjenu u praksi, s posebnim osvrtom na aktuelne izazove kod primjene Zakona.

Tokom Radionice dr. Kapural i mr. Kovačević govorile su o harmonizaciji prava konkurencije Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom EU tokom procesa pristupanja u EU, jačanju instiucionalnih kapaciteta AZTN i primjeni evropske prakse u oblasti konkurencije. Naročito interesantna su bila predavanja o otkrivanju zabranjenih konkurencijkih djelovanja privrednih subjekata s naglaskom na kartele u postupcima javnih nabavki uz prezentaciju konkrenih slučajeva iz prakse. Posebno su naglašene procedure otkrivanja tajnih dogovora ponuđača i dokazivanja kartela. Ova tematika pobudila je veliko interesovanje prisutnih i potakla aktivnu diskusiju.

Radionici je, pored zaposlenih iz Konkurencijskog vijeća, bio prisutan veliki broj učesnika iz drugih institucija svih nivoa vlasti. Sa mnogima od njih Konkurencijsko vijeće sarađuje i razmjenjuje informacije, a neke od njih učestvovale su i kao stranke u postupcima koje je Konkurencijsko vijeće vodilo. Stoga se pokazalo da je međuinstitucionalna saradnja tema od posebne važnosti, posebno u svjetlu davanja mišljenja i preporuke o bilo kom aspektu konkurencije, što je jedna od Zakonom propisanih nadležnosti Konkurencijskog vijeća.

Aktivno sudjelovanje učesnika Radionice ukazalo je na potrebu da se podjedinim temama u budućnosti posvetimo detaljnije što svakako ide u prilog planovima Konkurencijskog vijeća da se nastavi sa praksom organiziranja radionica i seminara ovog tipa.

Prethodni

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2023. GODINU

Sljedeći

SAOPĆENJE SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA

post-bars