Vrati se na vrh

09/10/2014

SAOPĆENJE ZA MEDIJE SA 97. SJEDNICE KONKURENCIJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu, dana 9.10.2014. godine, održana je 97. sjednica Konkurencijskog vijeća BiH na kojoj je usvojeno:
Rješenje po Zahtjevu Kantonalne farmaceutske komore Zeničko-dobojskog kantona, Zenica protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, Zenica, radi utvrđivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav (1) tačke e) Zakona o konkurenciji.
Konkurencijsko vijeće je je analizom relevantnih podataka, prikupljenih tokom postupka, utvrdilo da član 13. Modela ugovara kao sastavnog dijela Jedinstvene metodologije kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove predstavlja kršenje člana 4. stav (1) tačka e) Zakona o konkurenciji.
Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, Konkurencijsko vijeće je zaključilo da odredba Modela ugovora koja se odnosi na primjenu Kolektivnog ugovora i na visinu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za sve uposlenike po svojoj prirodi nisu u vezi sa predmetom samog Modela ugovora, te stoga predstavljaju zabranjeni sporazum u smislu člana 4. stav (1) tačke e) Zakona.
Također, Konkurencijsko vijeće je je analizom relevantnih podataka, prikupljenih tokom postupka, utvrdilo da ZZO Zeničko-dobojskog kantona, svojim postupanjem nije zaključio zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona, da Odluka o izmjeni odluke o visini naknade sa ugovornim apotekama Zavoda zdravstvenog osiguranje Zeničko-dobojskog kantona ne predstavlja zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona.

Služba za odnose s javnošću
Kabinet Predsjednika Konkurencijskog vijeća

Prethodni

RJEŠENJE po Zahtjevu Kantonalne farmaceutske komore Zeničko-dobojskog kantona, Zenica protiv…

Sljedeći

Presuda Suda BiH po Rješenju broj: 02-26-2-028-145-II/11 od 04.09.2012. godine…

post-bars